Със заповед рег. № ЧР-з- 429/04.08.2022г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” е обявен конкурс за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност”.

ДЛЪЖНОСТИ ОТ РАНГ – АГЕНТИ
ВИД ДЛЪЖНОСТ – ИЗПЪЛНИТЕЛСКА
І.1.14. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ/ЕКСПЕРТ – по направление „Компютърни комуникации“ – 1 бр., с месторабота – гр. Банкя.

Задължения и отговорности

 1. Осигуряване на денонощен, надежден и своевременен обмен на служебни съобщения.
 2. Отговаря за правилната експлоатация, съхраняването и отчета на поверените му документи, материали и средства.
 3. Своевременна обработка, отчитане и оформяне на информация, която се изпраща или получава, като се гарантира нейната достоверност и надеждна защита.
 4. Изпълнение на възложените процедури за сигурност в комуникационните и информационните системи.
 5. Управление, наблюдение и анализиране на свързаните със сигурността одитни записи на информационните системи.
 6. Краткосрочни и дългосрочни командировки в чужбина.

Общи изисквания към кандидатите за участие в конкурса

 • Да имат само българско гражданство;
 • Да са навършили пълнолетие;
 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или да не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена длъжност;
 • Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
 • Да отговарят на общите и специфичните изисквания за заемане на длъжността.

Специфични изисквания към кандидатите за участие в конкурса

 • Да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса;
 • Да имат завършено образование и придобита минимална образователно-квалификационна степен, определени в Класификатора на длъжностите в ДАНС, както следва:
  • степен на висшето образование по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” или т. 2 от Закона за висшето образование – за длъжностите от ранговете “агенти” („бакалавър” или по-висока);
   • Шифър и област на висше образование:
    • 3. Социални, стопански и правни науки
    • 4. Природни науки, математика и информатика
    • 5. Технически науки
   • Шифър и професионално направление:
    • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки;
    • 3.8. Икономика;
    • 4.1. Физически науки;
    • 4.2. Химически науки;
    • 4.5. Математика;
    • 4.6. Информатика и компютърни науки;
    • 5.1. Машинно инженерство;
    • 5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
    • 5.3. Комуникационна и компютърна техника;
    • 5.4. Енергетика.
 • Владеенето на чужд език е предимство за заеманата длъжност;
 • Владеене на английски език, ниво „B-1” или по- високо;
 • Да не страдат от психични заболявания;
 • Да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;
 • Да не употребяват наркотични вещества;
 • Да не осъществяват дейност против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната, или целяща насилствена промяна на конституционно установения ред;
 • Да не осъществяват дейност, насочена срещу обществения ред;
 • Да не са получили резултат от психологичното изследване от предходни конкурси „психологически непригоден“ за държавна служба в ДАНС.

Предложението

 • Динамичен, отдаден и сплотен екип от мотивирани професионалисти;
 • Възможност за надграждане на придобити знания в реализирането на различни типове IT и криптографски решения.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45, всеки делничен ден от 9:00 до 11:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, лично или чрез представител на кандидата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – до 16:00 часа на 09.09.2022 г.

ВАЖНО

 • Етапите на конкурса и образците на документи са качени на интернет страницата на ДАНС.
 • При подаване на документите от представител на кандидата не се изисква пълномощно.
 • В сградата на агенцията не се допуска внасянето на мобилни телефони, смарт часовници, флаш памет и други записващи устройства.