Лятна Стажантска програма 2021

Програмата ще се проведе на територията на Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе.
Тя е насочена към студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността.

В програмата могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:
- Разработване на полезни изкопаеми;
- Открито разработване на полезни изкопаеми;
- Обогатяване и рециклиране на суровини;
- Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;
- Маркшайдерство и геодезия;
- Механизация на минното производство;

- Автоматика, информационна и управляваща техника;
- Електроенергетика и електрообзавеждане;
- Компютърни технологии в инженерната дейност;
- Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето;
- Компютърно и софтуерно инженерство;
- Телекомуникации;

- Геология;
- Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
- Геопространствени системи и технологии;
- Техника и технологии на взривните работи;
- Хидрогеология и инженерна геология;
- Хидротехническо строителство;
- Химично инженерство;
- Физика;

- Електроника и електротехника;
- Машиностроителна техника и технологии;
- Машиностроене и уредостроене;
- Транспортна техника и технологии;
- Технология и управление на транспорта;
- Управление на проекти в строителството;
- Транспортно строителство;

- Международни икономически отношения;
- Управление на човешките ресурси;
- Право;
- Бизнес администрация;
- Туризъм

Фирмата предлага:
- Трудов договор и месечно възнаграждение за периода на стажа;
- Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда;
- Възможност за професионална реализация.

Необходими документи:
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Уверение от учебното заведение.

Изпратете необходимите документи онлайн или на адрес: „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област НЕ по-късно от 06 юни 2021 г.

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец - за юли, август и септември.