Задължения и отговорности

 1. Организира дейностите и осъществява контрол по спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работниците и служителите на ЗФСП Софарма, гр. Казанлък.
 2. Работи целенасочено с всички нива за изграждане на култура за Здраве и Безопасност в завода и сред служителите.
 3. Анализира функционирането на системата по Здраве и Безопасност, прави предложения за подобрения и проследява тяхното внедряване.
 4. Провежда начален инструктаж на новопостъпили работници и служители, на работници на външни фирми, извършващи дейности на територията на ЗФСП Софарма Казанлък и участва в провеждането на обучението и инструктажите по безопасност на труда на работниците и служителите.
 5. Контролира провеждането на периодичните инструктажи за опресняване знанията по ЗБУТ на всички работници.
 6. Работи в тясно взаимодействие с  Ръководител направление „Здраве и безопасност при работа“ на „Софарма“ АД  и Служба по трудова медицина по отношение на дейностите, свързани с  оценка на риска на работното място и др., касаещи дейността на завода. 
 7. Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация, в т.ч. разработва проекти на вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд.
 8. Съдейства на Ръководител направление „Здраве и безопасност при работа“ на Софарма АД в определянето и  осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства на служителите в завода.
 9. Съдейства при организицията на  профилактичните медицински прегледи на работниците и служителите в завода и други.

Изисквания

 • Висше образование, специалност, свързана с химия ще се счита за предимство;
 • Практически познания и опит като специалист/експерт в сферата на ЗБУТ в производство;
 • Практически опит с работа с нормативна документация;
 • Компютърна грамотност- MS Office;
 • Английски език – минимум B2;
 • Активен шофьор.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография