Експерт в АМ, отдел ИПСХВГ, дирекция ЦМЛ, ЦМУ

Агенция “Митници” обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници“, отдел ,,Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива“, дирекция ,,Централна митническа лаборатория“, Централно митническо управление.

Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията

 1. Изготвя лабораторни експертизи на не повече от два вида стоки от обхвата на продуктите, които се изследват в отдела.
 2. Извършва лабораторни анализи със сложна аналитична апаратура и с общо лабораторно оборудване в отдела в т.ч. обработва резултати, оформя тяхната интерпретация; разработва предложения за решаване на отделни въпроси, свързани с функциите на отдела; изучава вътрешния и чужд опит и теорията в своята област.
 3. Проучва и анализира прилаганите нормативни и други актове в областта на неговата дейност.
 4. Участва при въвеждането на нови лабораторни методи за изпитване.
 5. Участва в изследователска работа във връзка с решаването на специфичен проблем.
 6. Прилага оперативните и аналитични процедури съгласно системата за управление в лабораторията.
 7. Познава и прилага функционалностите за въвеждане на данни на лабораторната система за управление на информацията.
 8. След съответно обучение извършва вътрешни одити по системата за управление.
 9. Участва в разработването на проекти на нормативни и други актове, становища, отговори, писма и др. в съответната област и удостоверява с подпис тяхната правилност.
 10. При установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информира ръководителя си.
 11. Участва, при спазване на дадените му указания, във ведомствени работни групи, експертни комисии и др..
 12. Анализира нормативните и другите актове в областта на неговата дейност и при необходимост дава мнение за тяхното усъвършенстване.
 13. Усъвършенства постоянно професионалната си квалификация.
 14. Познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител.
 15. Спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация.
 16. Извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 710 лв. до 2600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите на Агенция „Митници“.

Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите за заемане на длъжността

 • Образование: висше;
 • Минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Професионален опит: не се изисква.

Специфични изисквания

 • Да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

 • Професионална област/ направление на висше образование „Природни науки, математика и информатика” с професионални направления „Химически науки” и „Биологически науки”; област на висше образование „Технически науки” с професионални направления „Химически технологии” и „Биотехнологии”;
 • Компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта;
 • Ползване / Владеене на западен/чужд език; поне един от следните езици – английски, френски или немски;
 • Комуникативни умения;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

Начин на провеждане на конкурса

 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Изследване за професионална и психологическа пригодност , съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
 • Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС).
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
 3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.) в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага.
 4. Уведомление за поверителност ведно с декларация.

Адрес, електронна поща и срок за подаване на документите

Документите следва да бъдат представени в срок до 10.10.2022 г. включително, по един от следните начини:

 • Лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Централното митническо управление на Агенция „Митници” на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47; телефон за контакти: 02/9859 4048;
 • По електронен път като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници”.