ЕКСПЕРТ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /по заместване/

В момента ДАНСОН търси да присъедини специалист на позицията ЕКСПЕРТ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /по заместване/ към Дирекция Регулаторни дейности.

Задължения и отговорности

 1. Участва в разработване, внедряване и поддържане на Интегрираната система ISO 9001 / GxP и следи спазването на изискванията ѝ.
 2. Осигурява провеждането на първоначално и текущо обучение на персонала в изискванията на GxP, както и привеждането на това обучение в съответствие с възникналите проблеми.
 3. Актуализира документацията и подържа фирмената база данни.
 4. Осъществява връзка между Дансон-БГ и негови подизпълнители (дъщерни дружества).
 5. Участва в управленски прегледи на изпълнението на процесите, качеството на продуктите и системата за управление на качеството, и работи за непрекъснатото ѝ подобрение.
 6. Одобрява писмени процедури и други документи, включително измененията им.
 7. Представлява дружеството при одити от партньори и регулаторни органи. Извършва вътрешни одити на организацията.
 8. Спазва и контролира прилагането на ДПП изискванията, съобразно законодателството за лекарствени продукти в България.
 9. Извършва квалификация на доставчиците:
  • Изграждане на база данни за активните съставки и асоцииран регистър; Документи от производители – GMP, DMFs, CEPs, Audits, Change notifications, etc.
  • Поддържане на базата данни и регистъра.
  • Комуникация с доставчиците (съвместно с отдел закупуване на Ветпром) за осигуряване на актуалните документи.
  • Провеждане на одити при необходимост.

Изисквания

 • Изискващо се образование: висше, бакалавър;
 • Работа с наши и международни стандарти, справочници и нормативни документи;
 • Да е запознат с международни стандарти и нормативни документи относно GxP;
 • Много добро владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Да познава изисквания за суровини и материали, използвани в дружеството, от гледна точка на безопасност.
 • Личностни характеристики:
  • Аналитичност и иновативност
  • Критичност и креативност;
  • Организираност и работа в екип.

Предложението

 • Работа в динамично развиваща се фармацевтична компания;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Безплатно столово хранене;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие;
 • Карта Multisport – на опция самофинансиране.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография