Задължения и отговорности

 1. Извършва определения и анализи, изпитвания и други изследвания на суровини, материали и готова продукция, качествено и в срок.
 2. Следи за повтаряемостта от резултатите при извършване на анализи от постъпващи проби в лабораторията.
 3. Съставя протоколи от извършените лабораторни изследвания за годността на материалите.
 4. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направени заключения.
 5. Прилага стриктно в работата си всички нормативни документи и стандартни изисквания отнасящи се до дейността на химическата лаборатория.

Изисквания

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, специалност “Химия”;
 • Трудов стаж по специалността: минимум 1 /една/ година;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност да анализира информация и статистика, да синтезира и да представя резултатите;
 • Организираност и точност;
 • Комуникативност, умение за работа в екип и самостоятелно.

Предложението

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо.