Редовен докторант по направление 4.2. Химични науки - Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Докторант - ННП “ВИХРЕН” - Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки.

Докторантурата е обвързана и с изпълнението на проект ““Harnessing non-covalent assemblies for regiocontroled catalysis: distal C-H functionalisation for high-value product streams” ReCat4VALUE по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/ с ръководител доц. Свилен Симеонов.

Докторантската програма предлага:
- Атрактивна и актуална научна тематика;
- Работа в международен екип от учени;
- Участие в международни конференции;
- 3 годишен докторантски договор;
- Допълнително заплащане от 1000 лв. на месец с договор към ННП “ВИХРЕН”.

Задължително изискване е придобита магистърска степен по химия, фармация или сходна специалност. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит.

За повече информация за проекта - https://naukamon.eu/доц-д-р-свилен-симеонов-ннп-вихрен

За контакт: доц. Свилен Симеонов
e-mail: svilen@orgchm.bas.bg
tel.: +359 2 9606114
mobile: +359 886794496