Ключови думи: Vipera ammodytes

Изследване на тоталните отрови на представители от семейство Viperidae – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis

Веселин Василев1, Силвия Стойкова2,3, Яна Горанова3,4, Васил Атанасов2,3

1 Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет, бул. “Климент Охридски” № 10, 1756 София, България; 2 Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. “Джеймс Баучер” № 1, 1164 София, България; 3 Военномедицинска академия, Катедра Медицина на бедствените ситуации и токсикология, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, България; 4 Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус“ ООД, ул. “Ангиста” № 2-4, 1527 София, България

РезюмеЗмийските отрови представляват огромен и разнообразен източник на биологично активни компоненти. Те притежават качества със значима фармакологична и физиологична стойност. Уникално свойство на отровите е да взаимодействат с прицелен обект в живия организъм, което води до определен фармакологичен и токсичен ефект. По тези причини днес компонентите на много и различни видове отровни животни са подложени на разширено проучване по отношение на техния състав и свойства. Настоящoто изследване цели охарактеризиране на тоталните отрови (респ. съответната токсичност) от подвидовете Vipera ammodytes meridionalis и Vipera ammodytes ammodytes, като се направи сравнение между тях и техните биологични активности (хемолитична и коагулантна) върху кръв на различни селскостопански животни (кози, овце, крави и магарета), което е от значение за ветеринарномедицинската токсикология.

Графично резюме

GAStoykova-online

pdf

Bulg. J. Chem. 4 (2015) in press 

Ключови думи

, ,