Ключови думи: speciation analysis

Масспектрометрията в контекста на омикс технологиите: основен инструмент за бионеорганичния анaлиз на растения

Крум Бърдаров*, Румяна Джингова

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
бул. Джеймс Баучер № 1, 1164 София, България

РезюмеПрез последните две десетилетия се обособи и бързо се разви нов подход на третиране и изследване на живите организми – “omics”-подходът (например genomics, proteomics, metabolomics, metalomics). В контекста на това ново направление и погледът към елементния състав на живите организми претърпя еволюция. Елементният анализ на растенията в последното десетилетие все повече се насочва към изясняване не само на качествения и количествен състав, но и към изясняване на връзката между елементен състав и физиологията на организма, бионеорганичните и биоорганични взаимодействия на елементите в него. Широко навлезлите масспектрални техники дават големи възможности за комплексно изследване на химичния състав на тъканите. Това насочва интереса на аналитиците по-скоро към елементната специация (разпределението на елементите в организма и химичните форми под които те се намират в него) и анализът на хетероелементите в техните свързани форми в организма in-vivo. За целта е необходимо значително по-сериозно внимание при планиране на експериментите, с използване на сложни комбинации от техники, преди всичко с масспектрални инструменти. Настоящата обзорна работа цели да обобщи по- често използваните масспектрални и комбинирани („hyphenated techniques”) техники при анализ на елементите в техните свъразни форми и разпределение (елементна специация) в растителни тъкани. Разгледани са EI, CI, ESI, ICP масспектрометрия и комбинацията им с някои от хроматографските и нехроматографски (LA, MALDI, SIMS) методи за разделяне.

Графично резюме

GA1408

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 111-124 

Ключови думи

, , , ,