Ключови думи: solid-liquid extraction

Екстракционни процеси с йонни течности

Розалина Керемедчиева, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Уникалните свойства на йонните течности определят тяхното приложение като разтворители в различни процеси на разделяне. Те са използвани успешно за извличане на широка гама вещества (органични йони, неорганични йони, метални йони и органични съединения) от водни разтвори или растения посредством течно-течна или течно-твърда екстракция. С употребата на ЙТ се повишава ефективността на извличане на целевите съединения и се съкращава значително технологичното време на провеждане на съответния процес. Също така, се ограничава използването на токсични, пожароопасни и взривоопасни органични разтворители, като по този начин се създава възможност за затваряне на технологични цикли и реализиране на безотпадни технологии. Целта на настоящата обзорна статия е да се направи кратък преглед на публикуваната през последните години литература, свързана с използването на йонни течности в екстракционни процеси. Последователно са разгледани екстракцията на метални йони и природни съединения (алкалоиди, полифеноли и др.) от водни разтвори или от съответните природни източници.

Графично резюме

GA-BogdanovpdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 15-24

Ключови думи

, , , , ,