Ключови думи: soil pollution

Хемометрична експертиза и оценка на риска от замърсяване на почви

Петя Папазова1, Цветомил Войславов2, Павлина Симеонова1, Васил Симеонов2

1Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” , БАН, 1784 София, бул Цариградско шосе 72, България; 2Лаборатория по хемометрия и екометрия, Катедра Аналитична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1164 София, бул Д. Баучер 1, България

Резюме: Изследването се занимава с хемометрична оценка на качеството на почви с използване на различни методи на многовариационната статистика като кластерен анализ и самоорганизиращи се карти на Кохонен. Експертизата е извършена на набор от данни от мониторинг от 36 пробовземателни места за двугодишен период и за 12 химични индикатора за качество на почвите. Изследвани са два почвени слоя (0-20 cm) и (20-40 cm). Извършената класификация и моделиране разкриват няколко специфични типа корелирани параметри и корелирани локации на пробовземане. Тяхната интерпретация дава информация за възможните източници на замърсяване в региона, като транспорт, промишленост, наторяване, киселинни и горивни процеси. Допълнително са открити два главни типа почви по географски принцип – тип „крайбрежен и индустриален” от една страна и тип „извънградски и планински” от друга.

Графично резюме

GA-Simeonovpdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 1-8

Ключови думи

, ,