Ключови думи: principal components analysis

Хемометрично разпознаване на биогорива чрез използване на профилите на метилови естери на мастните им киселини

Зилия Мустафа1, Румяна Милина1, Павлина Симеонова2, Васил Симеонов3

1Централна Изследователска лаборатория, Факултет по природни науки, Университет „проф. д-р А. Златаров”. Бул. Проф. Якимов 1, 8010 Бургас; 2Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН, бул. Цариградско шосе 72, 1178 София; 3Лаборатория по хемометрия и екометрия, Катедра Аналитична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски, бул. Дж. Баучер 1, 1164 София 

Резюме: Настоящото изследване е начален опит за приложение на хемометрична експертиза към набор от данни от хроматографски анализ на различни източници на биогорива, при използване на профилите на метиловите естери на техните мастни киселини. Използвани са кластерен анализ и анализ на главни компоненти за създаване на специфични образци за всяко едно от растенията, използвани в изследването. Доказани са три основни профила на биогорива, след което е направен опит за коректно разпознаване на принадлежността на неизвестни по произход проби биогориво към някой от получените класове. 

Графично резюме

GA1409

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 95-100     pdf Supporting information

Ключови думи

, , , , ,

Екометрия в науките за околна среда

Васил Симеонов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Инженерите по химия често предлагат специфични системи за измерване на нивото на устойчивост на дадена фирма. Специалистите по околна среда разработват мониторингови мрежи с цел намиране на подходяща метрика за чистота на производство, редуциране на вредни отпадъци и т.н. Икономистите насочват усилията си към икономически оценки на процесите, свързани с опазване на околната среда, комбинирайки екологични параметри с икономически показатели. Независимо от комплексния характер на отделните метрики за устойчиво развитие, резултатите са далеч от съвършенство, тъй като неизбежно носят белега на „моновариативност”, еднозначност.

Многовариационният подход изглежда носи по-добро решение. Данните от различни фази на околната среда престават да бъдат само данни с локално значение, тъй като са обект на класификация, моделиране и интерпретиране чрез методите на екометрията (многовариационна статистика). Така се получава нов вид информация за замърсяване с глобален характер. Целта на настоящата статия е да представи идеята за използване на многовариационните статистически методи за метриката на устойчивото развитие.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 173-184

Ключови думи

, , , , , ,