Ключови думи: poly(alkyl cyanoacrylate)

Полиалкилцианоакрилатните наночастици като лекарствени носители: 33 години по-късно

Георги Йорданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България 

Резюме: Колоидните наночастици на основата на биосъвместими и биоерозивни полиалкилцианоакрилатни материали са получени за първи път през 1979 г и все още са обект на интензивни изследвания с цел разработване на нови лекарствени формулировки за насочено лекарствено доставяне. През последните 33 години са разработени различни видове полиалкилцианоакрилатни наночастици – наносфери, нанокапсули, хибридни полимерно-магнитни наночастици, дългоциркулиращи наночастици, както и наночастици, които са функционализирани с насочващи лиганди за активно целево лекарствено доставяне. Получени са формулировки с полиалкилцианоакрилатни наночастици на различни видове биологично-активни вещества – цитостатици, антибиотици, противовирусни агенти, противогъбични лекарства, нестероидни противовъзпалителни лекарства, биологично-активни протеини, нуклеинови киселини и др. Настоящият обзор няма за цел да бъде пълно и изчерпателно обобщение на всички получени до момента резултати, а цели да обобщи основните концепции и идеи, свързани с получаването и приложението на полиалкилцианоакрилатните наночастици като лекарствени носители, да изтъкне най-важните открития и да очертае бъдещите перспективи в областта.

 Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 61-73

Ключови думи

, ,