Ключови думи: Plant-growth regulating activity

Синтез на нови аминозаместени [1,2,3]триазоло[4,5-d]- и пиразоло[3,4-d]пиримидини с фитохимична активност

Елена Станоеваa, Кристина Жечеваа, Росица Колеваа, Мария Владимироваа, Искрен Сергиевб, Вера Алексиеваб

a Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, Бул. „Джеймс Баучер“ № 1, 1164 София, България 

б Българска академия на науките, Институт по физиология на растенията и генетика, ул. „Акад. Г. Бончев“, Бл. 21, 1113 София, България

Резюме: В предишна публикация на колектива е показано, че трет-бутил 2-(3-бензил-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-7-иламино)ацетат (11a) и 2-(3-бензил-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-7-иламино)ацетохидразид (12a) проявяват антагонизъм спрямо цитокинините по отношение на активността на цитокинин оксидаза/дехидрогеназа в млади грахови растения. В тази статия ние описваме синтеза и препаративните аналитични данни на 11a и 12a, както и на серия от нови 7-(заместени амино)-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидини и 4-(аминозаместени)-пиразоло[3,4-d]пиримидини 214 (общо 21 съединения) с растеж-регулираща активност в растения.

Графично резюме

GA-EStanpdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 69-75

Ключови думи

, , ,