Ключови думи: nanoparticles

Нанофармацевтични формулировки на основата на поли(стирен-съ-малеинова киселина)

Надежда Ангелова, Георги Йорданов*

Факултет по химия и фармация, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Съполимерите на стирена и малеиновата киселина с относително ниска молекулна маса притежават голям потенциал за приложение като компоненти на системи за лекарствено доставяне, особено в химиотерапията на ракови заболявания. Пионерските разработки в областта на приложението на тези полимери датират от 80-те години на 20-ти век, когато са направени първите макромолекулни конюгати на тази основа за селективно доставяне на лекарства до тумори. Към настоящия момент съществуват някои обещаващи формулировки на противоракови агенти на основата на тези съполимери, които са показали забележителна антитуморна активност при преклинични и клинични изпитания. Целта на настоящия обзор е да обобщи основните методи за получаване на мицели и наночастици от поли(стирен-съ-малеинова киселина) (PSMA), основните странтегии за доставяне на такива системи до солидни тумори, тяхната токсичност, фармакокинетика и ефикасност в преклинични и клинични изпитания. Очертани са настоящото състояние и бъдещите перспективи при използванетона тези системи за лекарствено доставяне. Описани са и някои оригинални приноси на авторите относно получаването на наночастици от PSMA чрез нанопреципитация.

Графично резюме:

GApdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 33-43

Ключови думи

, , , , ,

Полиалкилцианоакрилатните наночастици като лекарствени носители: 33 години по-късно

Георги Йорданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България 

Резюме: Колоидните наночастици на основата на биосъвместими и биоерозивни полиалкилцианоакрилатни материали са получени за първи път през 1979 г и все още са обект на интензивни изследвания с цел разработване на нови лекарствени формулировки за насочено лекарствено доставяне. През последните 33 години са разработени различни видове полиалкилцианоакрилатни наночастици – наносфери, нанокапсули, хибридни полимерно-магнитни наночастици, дългоциркулиращи наночастици, както и наночастици, които са функционализирани с насочващи лиганди за активно целево лекарствено доставяне. Получени са формулировки с полиалкилцианоакрилатни наночастици на различни видове биологично-активни вещества – цитостатици, антибиотици, противовирусни агенти, противогъбични лекарства, нестероидни противовъзпалителни лекарства, биологично-активни протеини, нуклеинови киселини и др. Настоящият обзор няма за цел да бъде пълно и изчерпателно обобщение на всички получени до момента резултати, а цели да обобщи основните концепции и идеи, свързани с получаването и приложението на полиалкилцианоакрилатните наночастици като лекарствени носители, да изтъкне най-важните открития и да очертае бъдещите перспективи в областта.

 Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 61-73

Ключови думи

, ,