Ключови думи: monitoring

Екометрия в науките за околна среда

Васил Симеонов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Инженерите по химия често предлагат специфични системи за измерване на нивото на устойчивост на дадена фирма. Специалистите по околна среда разработват мониторингови мрежи с цел намиране на подходяща метрика за чистота на производство, редуциране на вредни отпадъци и т.н. Икономистите насочват усилията си към икономически оценки на процесите, свързани с опазване на околната среда, комбинирайки екологични параметри с икономически показатели. Независимо от комплексния характер на отделните метрики за устойчиво развитие, резултатите са далеч от съвършенство, тъй като неизбежно носят белега на „моновариативност”, еднозначност.

Многовариационният подход изглежда носи по-добро решение. Данните от различни фази на околната среда престават да бъдат само данни с локално значение, тъй като са обект на класификация, моделиране и интерпретиране чрез методите на екометрията (многовариационна статистика). Така се получава нов вид информация за замърсяване с глобален характер. Целта на настоящата статия е да представи идеята за използване на многовариационните статистически методи за метриката на устойчивото развитие.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 173-184

Ключови думи

, , , , , ,