Ключови думи: manganese

Нива на манган в урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева1,*, Димитър Л. Цалев2

1 Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2 Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

РезюмеМанганът е есенциален микроелемент, но при високи дози оказва невротоксично действие. Валидирани аналитични процедури за определяне на манган в урина (Mn-U) и нокти (Mn-N)са приложени за биологичен контрол на експозицията при 149 работници от стоманодобива и 179 деца от с. Яна, район МК Кремиковци. Установено е, че средните стойности на Mn-U се увеличават при технологичния персонал –стомановари (1.6±1.3 μg/l) и разливчици (1.4±1.3 μg/l). Концентрациите на Mn-N са най-високи при стомановарите на манганова стомана (3.8±1.3 μg/g), подложени на наднормена експозиция в работната среда. Стойностите на Mn-N при всички възрастови групи деца: 11.0±1.3 μg/g (3–6 г.), 10.7±1.0 μg/g (7–9 г.); 11.7±1.1 μg/g (10–12 г.) и 7.5±0.5 μg/g (13–15 г.) са достоверно повишени спрямо контролната група (0.5±0.2 μg/g), а индивидуалните стойности варират в широк интервал 1.0–43.8 μg/g. Mn-U и Mn-N показват възможност за приложение като биомаркери за експозиция: Mn-U за оценка на непосредствената експозиция на групово ниво, при високи концентрации на метала във въздуха на работната среда; Mn-N за нивото на индивидуалната и групова вътрешна експозиция преди 6−8 месеца, дори при умерено повишени концентрации във въздуха на работната среда – около и над 0.1 mg/m3, както и при експозиция от замърсена околна среда.

Графично резюме

GA1411

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 101-109 

Ключови думи

, , , ,