Ключови думи: liquid-liquid extraction

Екстракционен метод за селективно извличане и разделяне на метали при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда

Светлана Живкова

Институт по Инженерна Химия – Българска Академия на Науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, 1113 София, България

Резюме: Хлоридната хидрометалургия предоставя металите разтворени в хлоридна среда. При използване на течно-течна екстракция те се извличат предимно под формата на хлоридни комплекси. След реекстракцията им те се получават отново в хлоридна среда. Провеждането на директна електролиза на метали от такива разтвори е свързано с редица неудобства и затруднения. Използването на класически електролизни вани изисква сярнокисел разтвор на металите, свободен от хлоридни аниони. В настоящия обзор е направен преглед на работата на колектив от Института по инженерна химия към БАН под ръководството на проф. д.т.н. Георги Кючуков, намерилa отражение в патентована екстракционна технология за обработка на металсъдържащи солнокисели разтвори. Показани са предимствата на създадения метод за селективно извличане и разделяне на метали от съвместен солнокисел разтвор, при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда чрез използване на различни смесени екстрагенти, получени от комбинацията на екстрагенти извличащи метали по различни механизми, както и чрез използването на един бифункционален екстрагент.

Графично резюме

GA-SZhivkova

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 117-132

Ключови думи

, , , ,

Екстракционни процеси с йонни течности

Розалина Керемедчиева, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Уникалните свойства на йонните течности определят тяхното приложение като разтворители в различни процеси на разделяне. Те са използвани успешно за извличане на широка гама вещества (органични йони, неорганични йони, метални йони и органични съединения) от водни разтвори или растения посредством течно-течна или течно-твърда екстракция. С употребата на ЙТ се повишава ефективността на извличане на целевите съединения и се съкращава значително технологичното време на провеждане на съответния процес. Също така, се ограничава използването на токсични, пожароопасни и взривоопасни органични разтворители, като по този начин се създава възможност за затваряне на технологични цикли и реализиране на безотпадни технологии. Целта на настоящата обзорна статия е да се направи кратък преглед на публикуваната през последните години литература, свързана с използването на йонни течности в екстракционни процеси. Последователно са разгледани екстракцията на метални йони и природни съединения (алкалоиди, полифеноли и др.) от водни разтвори или от съответните природни източници.

Графично резюме

GA-BogdanovpdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 15-24

Ключови думи

, , , , ,