Ключови думи: lead

Нива на олово в кръв, нокти и зъби – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева,1,* Димитър Л. Цалев2

1Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Оловото е силнотоксичен  кумулиращ метал, с изразено невротоксично действие при деца. Оценката на степента на абсорбция в организма и свързаните с това ефекти върху здравето се извършва чрез подходящи биомаркери. Валидирани са аналитични процедури за определяне на Pb в кръв (Pb-B), в нокти (Pb-N) и в зъби (Pb-T), които са приложени при изследване на 44 експонирани работници и на 595 деца от селища в района на КЦМ-Пловдив в периода 1986-2000 г. Установените нива на Pb-B и Pb-N при работниците са в съответствие с експозицията и корелират помежду си. При децата индивидуалните резултати варират в широк диапазон: Pb-B от 77 до 631μg/l; Pb-N от 2.1 до 54.5 µg/g; Pb-T от 2.4 до 34.2 µg/g; установена е корелация между Pb-В и Pb-T. Получената информация е за различна по време експозиция, не е идентична, а взаимно допълваща се. При епидемиологичните проучвания от първостепенно значение е използването на валидирани биомаркери за предоставяне на надеждни данни за оценка на риска, които могат да бъдат използвани по-късно за разработването на политики за управление на риска.

Графично резюме

GA-RGeorgievapdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 133-142

Ключови думи

, , , ,