Ключови думи: in-situ monitoring

Екометрична експертиза на качеството на водите в градския сектор на река Банщица

Михаела Йерусалимова1, Павлина Симеонова1*, Васил Ловчинов1, Антон Сотиров2

1 Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков”, БАН, 1784 София,  Цариградско шосе 72, България; 2 Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов”, БАН, 1113 София, Акад. Г. Бончев , блок 107, България

Резюме: Целта на настоящото изследване е да демонстрира способността на екометричната експертиза при оценка на качеството на речни води. Чрез използване на кластерен анализ и анализ на главни компоненти за интерпретация на мониторингови данни от градския сектор на течението на река Банщица е показано, че поне четири основни антропогенни източници на замърсяване са отговорни за качеството на водите през летния сезон: незаконни сметища, строителни материали, повишена киселинност и изпускане на отпадни води в реката. За всеки от източниците е намерен специфичен маркер.

pdfBulg. J. Chem. 4 (2015) in press

Ключови думи

, ,