Ключови думи: EPR effect

Нанофармацевтични формулировки на основата на поли(стирен-съ-малеинова киселина)

Надежда Ангелова, Георги Йорданов*

Факултет по химия и фармация, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Съполимерите на стирена и малеиновата киселина с относително ниска молекулна маса притежават голям потенциал за приложение като компоненти на системи за лекарствено доставяне, особено в химиотерапията на ракови заболявания. Пионерските разработки в областта на приложението на тези полимери датират от 80-те години на 20-ти век, когато са направени първите макромолекулни конюгати на тази основа за селективно доставяне на лекарства до тумори. Към настоящия момент съществуват някои обещаващи формулировки на противоракови агенти на основата на тези съполимери, които са показали забележителна антитуморна активност при преклинични и клинични изпитания. Целта на настоящия обзор е да обобщи основните методи за получаване на мицели и наночастици от поли(стирен-съ-малеинова киселина) (PSMA), основните странтегии за доставяне на такива системи до солидни тумори, тяхната токсичност, фармакокинетика и ефикасност в преклинични и клинични изпитания. Очертани са настоящото състояние и бъдещите перспективи при използванетона тези системи за лекарствено доставяне. Описани са и някои оригинални приноси на авторите относно получаването на наночастици от PSMA чрез нанопреципитация.

Графично резюме:

GApdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 33-43

Ключови думи

, , , , ,