Ключови думи: environmetrics

Екометрична експертиза на качеството на водите в градския сектор на река Банщица

Михаела Йерусалимова1, Павлина Симеонова1*, Васил Ловчинов1, Антон Сотиров2

1 Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков”, БАН, 1784 София,  Цариградско шосе 72, България; 2 Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов”, БАН, 1113 София, Акад. Г. Бончев , блок 107, България

Резюме: Целта на настоящото изследване е да демонстрира способността на екометричната експертиза при оценка на качеството на речни води. Чрез използване на кластерен анализ и анализ на главни компоненти за интерпретация на мониторингови данни от градския сектор на течението на река Банщица е показано, че поне четири основни антропогенни източници на замърсяване са отговорни за качеството на водите през летния сезон: незаконни сметища, строителни материали, повишена киселинност и изпускане на отпадни води в реката. За всеки от източниците е намерен специфичен маркер.

pdfBulg. J. Chem. 4 (2015) in press

Ключови думи

, ,

Екометрия в науките за околна среда

Васил Симеонов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Инженерите по химия често предлагат специфични системи за измерване на нивото на устойчивост на дадена фирма. Специалистите по околна среда разработват мониторингови мрежи с цел намиране на подходяща метрика за чистота на производство, редуциране на вредни отпадъци и т.н. Икономистите насочват усилията си към икономически оценки на процесите, свързани с опазване на околната среда, комбинирайки екологични параметри с икономически показатели. Независимо от комплексния характер на отделните метрики за устойчиво развитие, резултатите са далеч от съвършенство, тъй като неизбежно носят белега на „моновариативност”, еднозначност.

Многовариационният подход изглежда носи по-добро решение. Данните от различни фази на околната среда престават да бъдат само данни с локално значение, тъй като са обект на класификация, моделиране и интерпретиране чрез методите на екометрията (многовариационна статистика). Така се получава нов вид информация за замърсяване с глобален характер. Целта на настоящата статия е да представи идеята за използване на многовариационните статистически методи за метриката на устойчивото развитие.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 173-184

Ключови думи

, , , , , ,