Ключови думи: electrothermal atomic absorption spectrometry

Нива на манган в урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева1,*, Димитър Л. Цалев2

1 Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2 Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

РезюмеМанганът е есенциален микроелемент, но при високи дози оказва невротоксично действие. Валидирани аналитични процедури за определяне на манган в урина (Mn-U) и нокти (Mn-N)са приложени за биологичен контрол на експозицията при 149 работници от стоманодобива и 179 деца от с. Яна, район МК Кремиковци. Установено е, че средните стойности на Mn-U се увеличават при технологичния персонал –стомановари (1.6±1.3 μg/l) и разливчици (1.4±1.3 μg/l). Концентрациите на Mn-N са най-високи при стомановарите на манганова стомана (3.8±1.3 μg/g), подложени на наднормена експозиция в работната среда. Стойностите на Mn-N при всички възрастови групи деца: 11.0±1.3 μg/g (3–6 г.), 10.7±1.0 μg/g (7–9 г.); 11.7±1.1 μg/g (10–12 г.) и 7.5±0.5 μg/g (13–15 г.) са достоверно повишени спрямо контролната група (0.5±0.2 μg/g), а индивидуалните стойности варират в широк интервал 1.0–43.8 μg/g. Mn-U и Mn-N показват възможност за приложение като биомаркери за експозиция: Mn-U за оценка на непосредствената експозиция на групово ниво, при високи концентрации на метала във въздуха на работната среда; Mn-N за нивото на индивидуалната и групова вътрешна експозиция преди 6−8 месеца, дори при умерено повишени концентрации във въздуха на работната среда – около и над 0.1 mg/m3, както и при експозиция от замърсена околна среда.

Графично резюме

GA1411

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 101-109 

Ключови думи

, , , ,

Нива на хром в еритроцити, урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева1,*, Димитър Л. Цалев2

1 Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2 Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: В работната среда хромът се среща под формата на различни хромни сплави и съединения – най-често Cr(VI) и Cr(III), които се различават значително по своята токсичност. Валидирани аналитични процедури за определяне на хром в еритроцити (Cr-E), нокти (Cr-N) и урина (Cr-U) са приложени при биологичен мониторинг за оценка на експозицията; изследвани са 151 лица, 50 контролни и 101 работници от производствата на специални стомани, минерални пигменти и хромиране на детайли. Установените средни нива при контролни групи за Cr-U са в диапазона 0.3-0.9 μg/l, за Cr-E 1.4-2.5 μg/l Er, Cr-N 0.8-1.4 μg/g. Не са констатирани промени в изследваните показатели при концентрации на хром във въздуха (Cr-А) под и около 0.02 mg/m3. При по-високи експозиции (Cr-А 0.1 mg/m3-0.48 mg/m3) средногруповите нива на Cr-U достигат до 5.7-18.2 μg/l, Cr-E 7.2-26.6 μg/l Er, Cr-N 7.2-27.1 μg/g и са статистически достоверно повишени спрямо контролните групи. Cr-E, Cr-N и Cr-U могат да се прилагат като биомаркери за оценка на експозицията на хром: Повишеният Cr-U свидетелства за увеличено постъпване и екскреция без преки указания за възможно увреждане; повишените нива на Cr-E и Cr-N могат да се тълкуват като белег за повишен здравен риск.

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 21-31

Ключови думи

, , , ,

Нива на олово в кръв, нокти и зъби – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева,1,* Димитър Л. Цалев2

1Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Оловото е силнотоксичен  кумулиращ метал, с изразено невротоксично действие при деца. Оценката на степента на абсорбция в организма и свързаните с това ефекти върху здравето се извършва чрез подходящи биомаркери. Валидирани са аналитични процедури за определяне на Pb в кръв (Pb-B), в нокти (Pb-N) и в зъби (Pb-T), които са приложени при изследване на 44 експонирани работници и на 595 деца от селища в района на КЦМ-Пловдив в периода 1986-2000 г. Установените нива на Pb-B и Pb-N при работниците са в съответствие с експозицията и корелират помежду си. При децата индивидуалните резултати варират в широк диапазон: Pb-B от 77 до 631μg/l; Pb-N от 2.1 до 54.5 µg/g; Pb-T от 2.4 до 34.2 µg/g; установена е корелация между Pb-В и Pb-T. Получената информация е за различна по време експозиция, не е идентична, а взаимно допълваща се. При епидемиологичните проучвания от първостепенно значение е използването на валидирани биомаркери за предоставяне на надеждни данни за оценка на риска, които могат да бъдат използвани по-късно за разработването на политики за управление на риска.

Графично резюме

GA-RGeorgievapdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 133-142

Ключови думи

, , , ,