Ключови думи: diabetes mellitus type 2

Статистическа оценка на медицински данни с помощта на кластерен анализ. Част I. Класификация на клинични параметри

Павлина Симеонова*1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1 Лаборатория по Физика на Околната Среда, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2 Институт по обща и неорганична Химия, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3 Институт по катализ, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4 Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична Химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164 София, Дж. Баучер 1, България

Резюме: Целта на изследването е да интерпретира няколко набора от данни от медицински резултати за пациенти, обект на различни лечебни интервенции – пациенти с пролактинома, с захарен диабет тип 2 и пациенти, подложени на смесено и парентерално захранване след хирургически операции. Разкриват се някои специфични връзки между клиничните параметри, измервани при пациенти с пролактинома, което позволява оптимизиране на процедурата по мониторинг на такива пациенти чрез избор на редуциран брой индикатори за здравния статус. Образци на подобие са потърсени и в набора от клинични данни за пациенти с диабет тип 2 по същите причини. Намерени са и образци на подобие между клиничните параметри за две групи от пациенти, подложени на два режима на захранване (смесен и само парентерален) след стомашно-чревни операции.  Резултатите са постигнати след многовариационна статистическа интерпретация на стойностите на клиничните параметри с помощта на кластерен анализ.

Графично резюме

GA-VSpdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 143-151

Ключови думи

, , , , ,