Ключови думи: data treatment

Статистическа оценка на медицински данни с помощта на кластерен анализ Част II. Класификация на пациенти

Павлина Симеонова1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1Лаборатория по Физика на Околната среда, Институт по Физика на Твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН, бул. Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2Институт по Обща и Неорганична Химия, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3Институт по Катализа, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер 1, 1164 София, България 

Резюме: Целта на втората част на изследването е да интерпретира медицински клинични данни за пациенти, подложени на различно третиране в болнични условия (пролактинома, захарен диабет тип 2, различен тип захранване след операции). Тук се обръща внимание на класификация на пациентите. Търсени са образци на подобие за всеки един от разглежданите клинични състояния. Всеки идентифициран образец се разглежда и по отношение на специфичните клинични индикатори (дискриминиращи индикатори). Целта се постига при прилагане на кластерен анализ.

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 45-50

Ключови думи

, , , , , , ,

Статистическа оценка на медицински данни с помощта на кластерен анализ. Част I. Класификация на клинични параметри

Павлина Симеонова*1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1 Лаборатория по Физика на Околната Среда, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2 Институт по обща и неорганична Химия, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3 Институт по катализ, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4 Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична Химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164 София, Дж. Баучер 1, България

Резюме: Целта на изследването е да интерпретира няколко набора от данни от медицински резултати за пациенти, обект на различни лечебни интервенции – пациенти с пролактинома, с захарен диабет тип 2 и пациенти, подложени на смесено и парентерално захранване след хирургически операции. Разкриват се някои специфични връзки между клиничните параметри, измервани при пациенти с пролактинома, което позволява оптимизиране на процедурата по мониторинг на такива пациенти чрез избор на редуциран брой индикатори за здравния статус. Образци на подобие са потърсени и в набора от клинични данни за пациенти с диабет тип 2 по същите причини. Намерени са и образци на подобие между клиничните параметри за две групи от пациенти, подложени на два режима на захранване (смесен и само парентерален) след стомашно-чревни операции.  Резултатите са постигнати след многовариационна статистическа интерпретация на стойностите на клиничните параметри с помощта на кластерен анализ.

Графично резюме

GA-VSpdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 143-151

Ключови думи

, , , , ,