Ключови думи: bifunctional extractant

Екстракционен метод за селективно извличане и разделяне на метали при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда

Светлана Живкова

Институт по Инженерна Химия – Българска Академия на Науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, 1113 София, България

Резюме: Хлоридната хидрометалургия предоставя металите разтворени в хлоридна среда. При използване на течно-течна екстракция те се извличат предимно под формата на хлоридни комплекси. След реекстракцията им те се получават отново в хлоридна среда. Провеждането на директна електролиза на метали от такива разтвори е свързано с редица неудобства и затруднения. Използването на класически електролизни вани изисква сярнокисел разтвор на металите, свободен от хлоридни аниони. В настоящия обзор е направен преглед на работата на колектив от Института по инженерна химия към БАН под ръководството на проф. д.т.н. Георги Кючуков, намерилa отражение в патентована екстракционна технология за обработка на металсъдържащи солнокисели разтвори. Показани са предимствата на създадения метод за селективно извличане и разделяне на метали от съвместен солнокисел разтвор, при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда чрез използване на различни смесени екстрагенти, получени от комбинацията на екстрагенти извличащи метали по различни механизми, както и чрез използването на един бифункционален екстрагент.

Графично резюме

GA-SZhivkova

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 117-132

Ключови думи

, , , ,