Ключови думи: alkaloids

Екстракционни процеси с йонни течности

Розалина Керемедчиева, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Уникалните свойства на йонните течности определят тяхното приложение като разтворители в различни процеси на разделяне. Те са използвани успешно за извличане на широка гама вещества (органични йони, неорганични йони, метални йони и органични съединения) от водни разтвори или растения посредством течно-течна или течно-твърда екстракция. С употребата на ЙТ се повишава ефективността на извличане на целевите съединения и се съкращава значително технологичното време на провеждане на съответния процес. Също така, се ограничава използването на токсични, пожароопасни и взривоопасни органични разтворители, като по този начин се създава възможност за затваряне на технологични цикли и реализиране на безотпадни технологии. Целта на настоящата обзорна статия е да се направи кратък преглед на публикуваната през последните години литература, свързана с използването на йонни течности в екстракционни процеси. Последователно са разгледани екстракцията на метални йони и природни съединения (алкалоиди, полифеноли и др.) от водни разтвори или от съответните природни източници.

Графично резюме

GA-BogdanovpdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 15-24

Ключови думи

, , , , ,

Реакцията между хомофталов анхидрид и имини – 35 години по-късно

Явор Митрев1, Иван Свиняров2, Меглена Къндинска-Йотова2, Милен Богданов2*

1 Институт по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София 1113

2 СУ „ Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164 

Резюме: Цел на настоящият обзор е да се направи кратък преглед на синтетичните възможности, които предоставя реакцията между хомофталов анхидрид и имини. Предложена за първи път през 1977 година, днес тя предтавлява утвърден метод за получаването на полизаместени хетероциклени moneygram sign up
съединения , съдържащи изохинолинонов фрагмент в структурата си. В първата част от статията е описан класическият, некатализиран вариант на реакцията, като последователно са разгледани реакционните условия и нейният обсег. В следващата част са разгледани различни модификации , като е акцентирано върху селективното получаване на стереоизомери с желана конфигурация. В последната част са илюстрирани конкретни примери за следващи трансформации на получените изохинолинони и употребата им като прекурсори в синтеза на природни продукти или съединения с потенциално приложение във фармацевтичната промишленост.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 29-41

Ключови думи

, , , ,