Ключови думи: 3.4-dihydroisocoumarins

Синтез и биологична активност на 3-алкил и 3-алкенилзаместени изокумаринови производни

Иван Свиняров, Надежда Тодорова, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Настоящата статия представлява кратък обзор на методи за синтез на 3-алкил и 3-алкинилзаместени изокумарини и 3,4-дихидроизокумарини. Последователно са разгледани различни подходи за формиране на изокумариновата пръстенна система посредством метал катализирани реакции, орто-литииране, литииране в бензилово положение, кондензация между хомофталова киселина и киселинни хлориди, окисление на индан-1-они и др. Отделен акцент е поставен върху проявяваната от някои природни и синтетични представители биологична активност.

Графично резюмеGA-1310-IS

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 93-103

Ключови думи

, ,