Обща химия

Obshta himiq-online-225Четвъртото преработено и допълнено издание на учебникът „Обща химия” с автор проф. Елена Киркова представя фундаменталните теории и общоприети концепции в химията и с тяхна помощ разкрива строежът на микро- и макросистемите. Разгледани са основите на химичната термодинамика и кинетика, същността и значението на окислително-редукционите процеси. Обяснени са различните видове физични методи, прилагани за изследване на неорганичните вещества. На базата на периодичната система са представени данни за различни физикохимични величини, а с помощта на периодичния закон са направени корелации между някои от тях. Подробно са изложени принципът на неопределеността, концепцията на Полинг за хибридизация на атомните орбитали, както и стереохимичната теория на Гилеспи за отблъскване на валентните електронни двойки.

Всяка глава е придружена от задачи, които служат за проверка на усвоените знания, формират у студентите умения за научно-творческо мислене, способност да анализират определен усвоен материал и да боравят с различни таблични данни. Посочена е допълнителна литература от обзори, монографии и статии, а в края на книгата са поместени именен и предметен указател.

Изданието е основен университетски курс, предназначен за студенти по химия и сродните й специалности.

Рефрактомeтрия на оптични полимери

refractometriq-onlineВ монографията „Рефрактометрия на оптични полимери” авторите обобщават резултатите от изследвания върху оптичните свойства на полимерите, представени в редица публикации у нас и в чужбина. Съдържанието на книгата е разпределено в шест глави, в които е представено оптикофизичното охарактеризиране на полимерни материали, предназначени за полимерна и хибридна оптика. Изследвани са основни полимери, запазени марки и нови материали. Представени са класическите и новите рефрактометрични методи, използвани за измерване на обемни полимери и полимерни филми, определянето на дисперсионните им и други оптични характеристики, както и влиянието на температурата. Извършен е сравнителен анализ с оптични стъкла и са предложени примери за оптичен дизайн на полимерна и хибридна оптика. Разгледани са микро и нанометрологията на полимерните материали. Предложени са методики за изследване на обемни и тънкослойни полимерни образци, филми и разтвори. Обоснована е метрологичната точност на резултатите, грешките и неопределеностите при провеждане на лабораторни измервания и обработката на експериментална информация.

Монографията е предназначена за квалифицирани читатели, метролози, специалисти в областта на физиката и химията на полимерите, оптичната метрология, както и за студенти и докторанти, които провеждат изследвания и експериментални измервания на оптични материали и среди.

Масспектрометрията в контекста на омикс технологиите: основен инструмент за бионеорганичния анaлиз на растения

Крум Бърдаров*, Румяна Джингова

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
бул. Джеймс Баучер № 1, 1164 София, България

РезюмеПрез последните две десетилетия се обособи и бързо се разви нов подход на третиране и изследване на живите организми – “omics”-подходът (например genomics, proteomics, metabolomics, metalomics). В контекста на това ново направление и погледът към елементния състав на живите организми претърпя еволюция. Елементният анализ на растенията в последното десетилетие все повече се насочва към изясняване не само на качествения и количествен състав, но и към изясняване на връзката между елементен състав и физиологията на организма, бионеорганичните и биоорганични взаимодействия на елементите в него. Широко навлезлите масспектрални техники дават големи възможности за комплексно изследване на химичния състав на тъканите. Това насочва интереса на аналитиците по-скоро към елементната специация (разпределението на елементите в организма и химичните форми под които те се намират в него) и анализът на хетероелементите в техните свързани форми в организма in-vivo. За целта е необходимо значително по-сериозно внимание при планиране на експериментите, с използване на сложни комбинации от техники, преди всичко с масспектрални инструменти. Настоящата обзорна работа цели да обобщи по- често използваните масспектрални и комбинирани („hyphenated techniques”) техники при анализ на елементите в техните свъразни форми и разпределение (елементна специация) в растителни тъкани. Разгледани са EI, CI, ESI, ICP масспектрометрия и комбинацията им с някои от хроматографските и нехроматографски (LA, MALDI, SIMS) методи за разделяне.

Графично резюме

GA1408

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 111-124 

Ключови думи

, , , ,

Нива на манган в урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева1,*, Димитър Л. Цалев2

1 Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2 Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

РезюмеМанганът е есенциален микроелемент, но при високи дози оказва невротоксично действие. Валидирани аналитични процедури за определяне на манган в урина (Mn-U) и нокти (Mn-N)са приложени за биологичен контрол на експозицията при 149 работници от стоманодобива и 179 деца от с. Яна, район МК Кремиковци. Установено е, че средните стойности на Mn-U се увеличават при технологичния персонал –стомановари (1.6±1.3 μg/l) и разливчици (1.4±1.3 μg/l). Концентрациите на Mn-N са най-високи при стомановарите на манганова стомана (3.8±1.3 μg/g), подложени на наднормена експозиция в работната среда. Стойностите на Mn-N при всички възрастови групи деца: 11.0±1.3 μg/g (3–6 г.), 10.7±1.0 μg/g (7–9 г.); 11.7±1.1 μg/g (10–12 г.) и 7.5±0.5 μg/g (13–15 г.) са достоверно повишени спрямо контролната група (0.5±0.2 μg/g), а индивидуалните стойности варират в широк интервал 1.0–43.8 μg/g. Mn-U и Mn-N показват възможност за приложение като биомаркери за експозиция: Mn-U за оценка на непосредствената експозиция на групово ниво, при високи концентрации на метала във въздуха на работната среда; Mn-N за нивото на индивидуалната и групова вътрешна експозиция преди 6−8 месеца, дори при умерено повишени концентрации във въздуха на работната среда – около и над 0.1 mg/m3, както и при експозиция от замърсена околна среда.

Графично резюме

GA1411

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 101-109 

Ключови думи

, , , ,

Хемометрично разпознаване на биогорива чрез използване на профилите на метилови естери на мастните им киселини

Зилия Мустафа1, Румяна Милина1, Павлина Симеонова2, Васил Симеонов3

1Централна Изследователска лаборатория, Факултет по природни науки, Университет „проф. д-р А. Златаров”. Бул. Проф. Якимов 1, 8010 Бургас; 2Лаборатория по физика на околната среда, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН, бул. Цариградско шосе 72, 1178 София; 3Лаборатория по хемометрия и екометрия, Катедра Аналитична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски, бул. Дж. Баучер 1, 1164 София 

Резюме: Настоящото изследване е начален опит за приложение на хемометрична експертиза към набор от данни от хроматографски анализ на различни източници на биогорива, при използване на профилите на метиловите естери на техните мастни киселини. Използвани са кластерен анализ и анализ на главни компоненти за създаване на специфични образци за всяко едно от растенията, използвани в изследването. Доказани са три основни профила на биогорива, след което е направен опит за коректно разпознаване на принадлежността на неизвестни по произход проби биогориво към някой от получените класове. 

Графично резюме

GA1409

pdf Bulg. J. Chem. 3 (2014) 95-100     pdf Supporting information

Ключови думи

, , , , ,

Атомистични водни модели

Яна Цонева, Аля Таджер*

Факултет по Химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. Джеймс Баучър 1, 1164 София, България

Резюме: Водата често се възприема като нещо просто и обикновено, тъй като тя няма цвят, мирис, вкус и е широко разпространена. Това е най-простото съединение на два от най-реактивоспособните елементи – водород и кислород. Поради това има само няколко молекули, които са по-малки или по-леки от нея. Въпреки това, течната вода е най-удивителното вещество. Тя е основна причина за съществуването на живот на нашата планета и е неразделна част от природата, ежедневието, технологиите и самите нас. Поради важността си, водата от години е най-изследваното съединение. Тя проявява редица аномалии в своите физикохимични характеристики, което прави нейното детайлно описание и интерпретация изключително трудно, тъй като знанията за взаимодействията между самите водни молекули са все още непълни и недостатъчни.

Теоретичната химия предлага възможности за проучване на водното поведение, но за целта е необходимо разработване на модел на водната молекула, който да отговаря на множество изисквания – да възпроизвежда свойства свързани с енергетиката, структурирането и динамиката на водата и да е валиден за възможно най-голям брой точки от фазовата ѝ диаграма. В представената работа е направено обобщение на основните видове атомистични молекулно-механични водни модели, които се използват в днешно време, като са класифицирани според това дали и как включват поляризуемостта на водната молекула.

Графично резюме:

GA-1406-online

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 65-93

Ключови думи

, , ,