Химия на елементите и техните съединения

08-onlineНастоящото четвърто издание на учебника “Химия на елементите и техните съединения”, допълнено и преработено от автора проф. Елена Киркова, започва с общ преглед на произхода, разпространението и класификацията на химичните елементи. Разгледани са всички неорганични прости и сложни вещества – от водорода до трансурановите елементи, чиито свойства са обяснени на базата на съвременните физикохимични методи, химичната термодинамика и квантово-механичната теория за строежа на веществата.

Материалът е структуриран въз основа на съвременната класификация на химичните елементи по групи с изключение на водорода, които е разгледан отделно заедно с неговите съединения. Направени са обзорни прегледи за s-, p-, d- и f-елементите и са сравнени някои от техните свойства. Отразени са приложните аспекти на неорганичната химия, свързани с промишленото производство, енергийните източници, получаването на нови материали и производството на особено чисти вещества. Акцентира се върху дискусионните химични и екологични проблеми като замърсяването на околната среда, киселинните дъждове, парниковия ефект и др. Накратко са споменати биологичното значение и токсичното действие на отделни химични елементи. В края на книгата са поместени полезни литературни източници по темата, азбучен и предметен показалец.

Учебникът е предназначен както за студентите от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”, така и за сродни специалности в други университети, за преподаватели в средните училища и специалисти в областта на неорганичната химия.

Екстракционен метод за селективно извличане и разделяне на метали при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда

Светлана Живкова

Институт по Инженерна Химия – Българска Академия на Науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, 1113 София, България

Резюме: Хлоридната хидрометалургия предоставя металите разтворени в хлоридна среда. При използване на течно-течна екстракция те се извличат предимно под формата на хлоридни комплекси. След реекстракцията им те се получават отново в хлоридна среда. Провеждането на директна електролиза на метали от такива разтвори е свързано с редица неудобства и затруднения. Използването на класически електролизни вани изисква сярнокисел разтвор на металите, свободен от хлоридни аниони. В настоящия обзор е направен преглед на работата на колектив от Института по инженерна химия към БАН под ръководството на проф. д.т.н. Георги Кючуков, намерилa отражение в патентована екстракционна технология за обработка на металсъдържащи солнокисели разтвори. Показани са предимствата на създадения метод за селективно извличане и разделяне на метали от съвместен солнокисел разтвор, при преминаването им от солнокисела в сярнокисела среда чрез използване на различни смесени екстрагенти, получени от комбинацията на екстрагенти извличащи метали по различни механизми, както и чрез използването на един бифункционален екстрагент.

Графично резюме

GA-SZhivkova

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 117-132

Ключови думи

, , , ,

Нива на олово в кръв, нокти и зъби – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева,1,* Димитър Л. Цалев2

1Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Оловото е силнотоксичен  кумулиращ метал, с изразено невротоксично действие при деца. Оценката на степента на абсорбция в организма и свързаните с това ефекти върху здравето се извършва чрез подходящи биомаркери. Валидирани са аналитични процедури за определяне на Pb в кръв (Pb-B), в нокти (Pb-N) и в зъби (Pb-T), които са приложени при изследване на 44 експонирани работници и на 595 деца от селища в района на КЦМ-Пловдив в периода 1986-2000 г. Установените нива на Pb-B и Pb-N при работниците са в съответствие с експозицията и корелират помежду си. При децата индивидуалните резултати варират в широк диапазон: Pb-B от 77 до 631μg/l; Pb-N от 2.1 до 54.5 µg/g; Pb-T от 2.4 до 34.2 µg/g; установена е корелация между Pb-В и Pb-T. Получената информация е за различна по време експозиция, не е идентична, а взаимно допълваща се. При епидемиологичните проучвания от първостепенно значение е използването на валидирани биомаркери за предоставяне на надеждни данни за оценка на риска, които могат да бъдат използвани по-късно за разработването на политики за управление на риска.

Графично резюме

GA-RGeorgievapdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 133-142

Ключови думи

, , , ,

Статистическа оценка на медицински данни с помощта на кластерен анализ. Част I. Класификация на клинични параметри

Павлина Симеонова*1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1 Лаборатория по Физика на Околната Среда, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2 Институт по обща и неорганична Химия, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3 Институт по катализ, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4 Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична Химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164 София, Дж. Баучер 1, България

Резюме: Целта на изследването е да интерпретира няколко набора от данни от медицински резултати за пациенти, обект на различни лечебни интервенции – пациенти с пролактинома, с захарен диабет тип 2 и пациенти, подложени на смесено и парентерално захранване след хирургически операции. Разкриват се някои специфични връзки между клиничните параметри, измервани при пациенти с пролактинома, което позволява оптимизиране на процедурата по мониторинг на такива пациенти чрез избор на редуциран брой индикатори за здравния статус. Образци на подобие са потърсени и в набора от клинични данни за пациенти с диабет тип 2 по същите причини. Намерени са и образци на подобие между клиничните параметри за две групи от пациенти, подложени на два режима на захранване (смесен и само парентерален) след стомашно-чревни операции.  Резултатите са постигнати след многовариационна статистическа интерпретация на стойностите на клиничните параметри с помощта на кластерен анализ.

Графично резюме

GA-VSpdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 143-151

Ключови думи

, , , , ,