Флуоресцентно маркиране на протеини – основни подходи и приложения

Стефка Калоянова1*, Стела Минковска2, Камелия Винкетова3, Росица Тропчева4, Светла Данова4

1Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164; 2Институт по катализ, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 11, София 1113; 3Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, бул. Цариградско шосе 73, София 1113; 4Институт по микробиология, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 26, София 111 

Резюме: Необходимостта от изучаване на клетъчните процеси на молекулно ниво е в основата на разработването на нови методи за флуоресцентно маркиране на различни биологични обекти. Техниките за визуализиране на протеини in vivo и in vitro позволяват селективно проследяване на физичните им свойства и функции, което е от голямо значение в биохимичните и медицински изследвания. Натрупаните през последните години данни в областта на молекулярната биология и органичната химия позволи създаването на няколко нови класове флуоресцентни маркери и наложи нови тенденции в белязането на биомолекулите. Настоящата обзорна статия обобщава предимствата и ограниченията на най-често използваните техники и флуорогенни багрила за маркиране на протеини.

Графично резюмеGA1307pdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 77-91

Ключови думи

, , ,

Синтез и биологична активност на 3-алкил и 3-алкенилзаместени изокумаринови производни

Иван Свиняров, Надежда Тодорова, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Настоящата статия представлява кратък обзор на методи за синтез на 3-алкил и 3-алкинилзаместени изокумарини и 3,4-дихидроизокумарини. Последователно са разгледани различни подходи за формиране на изокумариновата пръстенна система посредством метал катализирани реакции, орто-литииране, литииране в бензилово положение, кондензация между хомофталова киселина и киселинни хлориди, окисление на индан-1-они и др. Отделен акцент е поставен върху проявяваната от някои природни и синтетични представители биологична активност.

Графично резюмеGA-1310-IS

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 93-103

Ключови думи

, ,

Определяне и статистическа интерпретация на съдържанието на тежки метали в миди и охлюви от Черно море

Павлина Симеонова*1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1Лаборатория по Физика на Околната Среда, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2Институт по обща и неорганична Химия, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3Институт по катализ, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична Химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164 София, Дж. Баучер 1 България

Резюме: Определени са концентрациите на кадмий и цинк в тъкани от миди (Mytilus galloprovincialis) от района на Варненския залив, Черно море чрез атомноабсорбционна спектроскопия. Пробовземането е месечно за период от 12 месеца за три пробоземателни станции във Варненския залив. Не са забелязани повишени концентрационни нива и за двата метала в сравнение с критичните стойности на Националната Агенция по околна среда. Резултатите от мониторинга дават възможност за оценка на качеството на морската среда по отношение на мястото и сезона на пробовземане. Предложената аналитична процедура бе приложена за анализ на няколко тежки метала в меки тъкани и черупки на охлюви и бентосни организми от същия регион. Приложеният допълнително кластерен анализ показа, че акумулирането на тежки метали, демонстрирано чрез формирането на кластери, е различно при черупките в сравнение с това при меки тъкани. Резултатите от кластерния анализ бяха допълнени с корелационен и регресионен анализ, които показаха, че акумулирането от различни тъкани е зависимо от типа тъкан. Общият статистически анализ показа и способността на охлювите и мидите да служат като биомонитори за тежки метали.

Графично резюме

VSimeonov GApdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 105-114

Ключови думи

, , , , ,