Материалознание и технология на материалите

materialoznanie-225-online

Настоящото трето издание на учебника “Материалознание и технология на материалите” е допълнено и преработено от авторите Татяна Авджиева и Константин Стаевски, които базират своите изследвания на опита на водещи специалисти в областта на материалознанието. В монографията са обхванати теоретични въпроси, свързани със структурата, характеристиките и приложението на различните видове технически сплави и материали с техните специфични свойства. Изяснени са възможностите на различните технологични методи и процеси за формообразуване като обработване на материалите чрез леене, пластична деформация, заваряване, електрохимични и електрофизични процеси, както и технологични методи за преработване на полимерни материали. Разгледан е кристалния строеж на металите, въздействието на процесите кристализация и облъчване върху структурата и свойствата на материалите, както и възможностите за влияние върху тях в процеса на изработване на различни изделия. Особено внимание е отделено на въздействието на термичната обработка върху получаването на структури с различен състав и респективно различни свойства при обработването на един и същ материал.

Включените контролни въпроси и задачи имат за цел по-ефективното усвояване на учебния материал и придобиването на умения за компетентна оценка на лабораторни изпитания, извършване на оптимален избор на материали при изработването на различни физико-технически изделия и препоръчване на подходящи методи за обработване. В края на монографията са поместени няколко приложения с полезни данни за различни материали.

Учебникът е полезен, както за студентите от Физическия факултет на СУ “Кл. Охридски”, така и за други специалности на висшите учебни заведения, в които се изучава материалознание и сродни дисциплини.

Античното лечебно изкуство според De Medicina на Авъл Корнелий Целз

Antichoto lechebno izkustvo-225-on line

В своята монография „Античното лечебно изкуство“ Ирена Станкова прави подробен анализ на трактата „За медицината“ на Авъл Корнелий Целз. Изследването започва с исторически бележки за развитието на гръцката и римската медицинска история до 30-те години на I в. сл. Хр. Следват избрани откъси  от римски автори, проследяващи живота на Целз. Накратко е представено съдържанието на осемте книги от трактата, проследява се тогавашната  анатомична, клинична и фармацевтична терминология. Описани са основните видове заболявания, физикални терапии, хирургически лечения и използваните лекарствени форми. Анализиран е езикът и стилът на Корнелий Целз, фразеологичните единици, метафорите, сравненията, метонимиите, отглаголните и деминутивните съществителни имена, използвани в текста. Дадени са примери за стиловите характеристики на произведението, фигурите на речта и моделите за експресивност на изказа. В края на изследването е поместен специализиран терминологичен речник, придружен с обяснения и примери.

Монографията представлява интерес за лекари, преподаватели и студенти по медицина и сродните й специалности.

Синтез на β-лактами с участието на имини или β-аминокиселини и техни производни

Александър Добрев, Юлиан Загранярски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, Бул. „Джеймс Баучер“ № 1, 1164 София, България

Резюме: Поради наличието на 2-азетидиннов пръстен в молекулата на важни природни антибиотици са разработени много синтетични  методи за получаването на β-лактами. В този обзор са разгледани съвременни методи за синтез на 2-азетидинони, при които са използвани като изходни продукти азометинови съединения ([2+2] циклоприсъединяване на имини към кетени, one pot-реакции на кондензация на естери и имини, циклизация на β-аминокиселини и техни естери, получени от заместени имини). Обсъдени са и оптималните реакционни условия и стереохимичните аспекти на предложените в литературата методи.

Графично резюме

GA-ADobrev

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 45-59

Ключови думи

, , , , , ,

Химично отлагане на мед и никел върху анодиран алуминий

Боряна Р. Цанева

Факултет по електронна техника и технологии, Технически университет – София, Бул. “Климент Охридски” №8, София 1000, България

Резюме: В работата са описани и използвани основните технологични схеми за безтоково химично отлагане на мед и никел върху диелектрична основа от анодно получен алуминиев оксид. Покритията получени по тези схеми обаче са със силно дендритна структура, а целостта на диелектричния оксиден слой е нарушена. Като основни причини за неприложимостта на най-широко използваните в практиката  технологии за химично метализиране са посочени високата концентрация на хлоридни йони, съчетана с ниско рН, които водят до силно изразена питингова и галванична корозия на алуминиевата подложка още в първите етапи на подготовка на повърхността за метализиране. Предложен е алтернативен подход за избягване на установените проблеми, чрез използване на сулфатни разтвори с кисело и неутрално рН. Получените от тези разтвори покрития са равномерни и блестящи.

Графично резюме

GA-TzanevapdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 61-68

Ключови думи

, , , ,

Синтез на нови аминозаместени [1,2,3]триазоло[4,5-d]- и пиразоло[3,4-d]пиримидини с фитохимична активност

Елена Станоеваa, Кристина Жечеваа, Росица Колеваа, Мария Владимироваа, Искрен Сергиевб, Вера Алексиеваб

a Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, Бул. „Джеймс Баучер“ № 1, 1164 София, България 

б Българска академия на науките, Институт по физиология на растенията и генетика, ул. „Акад. Г. Бончев“, Бл. 21, 1113 София, България

Резюме: В предишна публикация на колектива е показано, че трет-бутил 2-(3-бензил-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-7-иламино)ацетат (11a) и 2-(3-бензил-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-7-иламино)ацетохидразид (12a) проявяват антагонизъм спрямо цитокинините по отношение на активността на цитокинин оксидаза/дехидрогеназа в млади грахови растения. В тази статия ние описваме синтеза и препаративните аналитични данни на 11a и 12a, както и на серия от нови 7-(заместени амино)-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидини и 4-(аминозаместени)-пиразоло[3,4-d]пиримидини 214 (общо 21 съединения) с растеж-регулираща активност в растения.

Графично резюме

GA-EStanpdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 69-75

Ключови думи

, , ,