Фитотерапия на онкологичните заболявания

Phytoterapy-online

“Фитотерапия на онкологичните заболявания” е първият том от поредицата “Съкровищница на българската народна медицина” с автор Васил Канисков. Изданието е структурирано въз основа на международната класификация на болестите (МКБ-10) и включва подробен списък на всички злокачествени и доброкачествени новообразувания. Всеки раздел съдържа общи сведения и симптоматика на група или отделно заболяване, ирисова диагноза, списък на билки и билкови продукти с конкретни съвети за тяхното приложение и препоръчителен хранителен режим. Подробно са представени утвърдени фитотерапевтични средства и съвместното им прилагане с методите на съвременната медицина като химиотерапия, лъчелечение, оперативни интервенции, хормонална терапия и др. Основната цел на книгата е да очертае, разработи и приложи практически методи за бързо диагностициране, прецизна локализация и природолечение на онкологичните заболявания.

Органичен синтез – Сборник задачи и отговори

Книгата “Органичен синтез – Сборник задачи и отговори” на проф. Александър Добрев следва тематично материала,  изложен в двутомния учебник по органичен синтез на същия автор. Включените в сборника задачи са обособени в няколко раздела, всеки от които започва с кратко методично указание върху основните понятия, проблеми и теоретични постановки. С цел по-успешното усвояване на учебния материал в текста са използвани съвременни методи и стратегии като ретросинтетичен анализ, хемоселективност, региоселективност, стереохимичен контрол и защита на функционални групи. Задачите са изградени върху конкретни примери с кратък анализ на проблема и насоки към търсене на правилното решение. В края на всеки раздел освен отговори на включените задачи са посочени ретросинтетичният анализ, възоснова на който е предложена препоръчителна реакционна схема за получаване на целевото съединение и причините, на базата на които е направен подборът измежду няколко възможни реакционни схеми.

Основната цел на сборника е да се стимулира самостоятелната работа на студентите чрез придобиване на умения за точен анализ на поставената задача, правилен избор на необходимите за дадена реакция реагенти, прилагане на ретросинтетичен анализ и овладяване на съвременните методи за синтез на органични съединения с предварително задададена структура, които съдържат определени функционални групи и притежават специфични свойства.

Сборникът може да се използва, както при усвояването на учебния материал по органична химия за студенти от горните курсове, така и при подготвяне на докторантски изпити.

Флуоресцентни кумаринови производни – разпространение, фотофизични характеристики и някои техни приложения като ензимни субстрати

Теодора Цветкова, Тодор Делигеоргиев

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: В настоящия обзор са представени класификацията, разпространението в природата, фотофизичните характеристики и някои приложения на флуоресцентни кумаринови багрила. Подробно е разгледано използването на кумаринови производни като ензимни субстрати в аналитичната практика.

Графично резюмеGATsvetkovapdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 1-13

Ключови думи

, , ,

Екстракционни процеси с йонни течности

Розалина Керемедчиева, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Уникалните свойства на йонните течности определят тяхното приложение като разтворители в различни процеси на разделяне. Те са използвани успешно за извличане на широка гама вещества (органични йони, неорганични йони, метални йони и органични съединения) от водни разтвори или растения посредством течно-течна или течно-твърда екстракция. С употребата на ЙТ се повишава ефективността на извличане на целевите съединения и се съкращава значително технологичното време на провеждане на съответния процес. Също така, се ограничава използването на токсични, пожароопасни и взривоопасни органични разтворители, като по този начин се създава възможност за затваряне на технологични цикли и реализиране на безотпадни технологии. Целта на настоящата обзорна статия е да се направи кратък преглед на публикуваната през последните години литература, свързана с използването на йонни течности в екстракционни процеси. Последователно са разгледани екстракцията на метални йони и природни съединения (алкалоиди, полифеноли и др.) от водни разтвори или от съответните природни източници.

Графично резюме

GA-BogdanovpdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 15-24

Ключови думи

, , , , ,

Адсорбция и разпределение на нейоногенни повърхностноактивни вещества на междуфазовата граница вода|масло

Николай А. Грозев, Теодора Г. Тошева, Иглика М. Димитрова, Радомир И. Славчов*

Катедра по физикохимия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме: Изследвани са процесите на адсорбция и разпределение между водна и маслена фаза на нейоногенни повърхностноактивни вещества – алкохоли и алкилполиетиленгликол етери (CnEm). Анализирани са литературни данни за мастни алкохоли. За повърхност вода|масло се установява, че моделът на Хелфанд, Фриш и Лебовиц (ХФЛ) е много удачен за интерпретация на наличните тензиометрични данни за алкохоли, при условие че обемният активитетен коефициент е коректно отчетен. Експериментално са определени адсорбционните изотерми на C12E8 на вода|масло, с вариация на маслената фаза (декан, хексадекан, децен), и са сравнени със изотермата на вода|въздух. Показано е, че поради обемистата хидрофилна група на C12E8 адсорбцията върху вода|въздух на тази молекула също се описва чудесно от модела на ХФЛ. Получените изотерми са използвани за определянето на коефициентите на разпределение на C12E8 между вода и различни масла по тензиометричния метод.

Графично резюме

GA-Slavchov

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 25-35

Ключови думи

, , , , ,