Сборник задачи по органична химия

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 4

Сборникът от задачи по органична химия е съ­ставен въз основа на дългогодишния опит на преподаватели от Кате­дра­та по органична химия на Химическия факултет при СУ “Св. Кл. Охрид­ски”. Той има за основна цел да подпомогне студентите при тяхната са­мо­­стоя­тел­на работа за усвояването на учебния материал, преподаван в основ­ния курс по “Органична химия”. Зада­чи­те са обединени в няколко раздела, като част от тях са свър­зани със съвре­мен­ните кван­тово-химични представи за химични­те връз­ки в орга­нич­ните съе­ди­не­ния, основните типове изо­ме­рия и стерео­хи­мич­­ните представи за разполо­же­нието на изграждащите ги атоми в про­странството. В раздели­те, посве­тени на основните класове ор­га­нични съе­ди­не­ния, задачи­те са свързани със специфични осо­бе­ности на строежа на да­дения тип съеди­не­ния, с об­ра­зуването на техните названия и въз­мож­ността за съществуване при тях на явлението изо­мерия.

Цианинови багрила за маркиране на биообекти

Стефка Калоянова, Тодор Делигеоргиев, Недялко Лесев, Алексей Василев, Николай Гаджев, Алекси Алексиев

СУ „ Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164

Резюме: С представената работа целим да обобщим част от основните и най-значими за практиката, според нас, био-приложения на цианиновите багрила през последните години. Те имат голямо значение за развитието на молекулярната биология, биотехнологиите, медицинските анализи, както и при клиничните изпитания и употребата на редица медицински продукти и апаратура.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 15-28

Ключови думи

, ,

Реакцията между хомофталов анхидрид и имини – 35 години по-късно

Явор Митрев1, Иван Свиняров2, Меглена Къндинска-Йотова2, Милен Богданов2*

1 Институт по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София 1113

2 СУ „ Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164 

Резюме: Цел на настоящият обзор е да се направи кратък преглед на синтетичните възможности, които предоставя реакцията между хомофталов анхидрид и имини. Предложена за първи път през 1977 година, днес тя предтавлява утвърден метод за получаването на полизаместени хетероциклени moneygram sign up
съединения , съдържащи изохинолинонов фрагмент в структурата си. В първата част от статията е описан класическият, некатализиран вариант на реакцията, като последователно са разгледани реакционните условия и нейният обсег. В следващата част са разгледани различни модификации , като е акцентирано върху селективното получаване на стереоизомери с желана конфигурация. В последната част са илюстрирани конкретни примери за следващи трансформации на получените изохинолинони и употребата им като прекурсори в синтеза на природни продукти или съединения с потенциално приложение във фармацевтичната промишленост.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 29-41

Ключови думи

, , , ,

Оралната течност – модерната алтернативна проба в токсикологичния анализ

В. Атанасов1,2

 1 СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация, Катедра аналитична химия, бул. „Дж. Баучер“ 1, София, 1164

2 Военномедицинска академия, Катедра Медицина на бедствените ситуации и токсикология, Токсикохимична лаборатория при Клиника по спешна токсикология, ул. „Г. Софийски“ 3, София, 1606

 Резюме: Оралната течност представлява тоталния течен секрет от устната кухина, който се използва за токсикологични изследвания, като алтернативна матрица на кръвта. Достъпността на биологичната проба, лесното пробовземане и концентрационната корелация на изследваните вещества с кръвната им концентрация, правят оралната течност предпочитана матрица при бързи скринингови изследвания. Настоящата работа има за цел да предостави основни данни за оралната течност като биологична проба в токсикологията, да представи най-често прилаганите тестове и аналитични системи за скринингов анализ на отделни контролирани вещества или групи, както и някои принципни съображения при токсикологичната интерпретация на получените резултати.

Графично резюме:

Download summaryBulg. J. Chem. 1 (2012) 43-52

Ключови думи

, ,

Синтез на халкони и техни хетероциклени аналози с потенциална антибактериална активност

Александър Механджийски,1 Ива Цветкова,2 Христо Найденски,2 Даниела Бътовска1,*

 1 Институт по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София 1113, България.

2 Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, Българска академия на науките, . Акад. Г. Бончев, бл.26, София 1113, България.

Резюме: Посредством алдолна кондензация по Клайзен-Шмидт между заместени ацетофенони и ароматни алдехиди бе синтезирана серия от 12 разнообразно заместени халкона (1-12) с потенциална антибактериална активност. Получените съединения бяха подбрани да съдържат 4’-метоксифенилов, 4’-цианофенилов, 4’-хидроксифенилов или фенилов заместител като пръстен А и 4-хлорофенилов, 4-нитрофенилов, 4-цианофенилов, 3,4,5-триметоксифенилов (1-8) или индолов (9-12) заместител като пръстен В в халконовия скелет. Оценено бе влиянието на електронните ефекти върху добивите на целевите продукти. Установено бе, че наличието на протонодонорни заместители на 4-та позиция в ароматните ядра на изходните съединения благоприятства получаването на халкони във високи добиви (52-91 %). При реакция между 4-цианобензалдехид и 4-цианоацетофенон, вместо очаквания продукт с халконова структура, бе изолиран адукт на присъединяване по Михаел 13. Структурата на всички съединения беше доказана с помощта на спектрални методи (УВ, ИЧ, 1H и 13С ЯМР). Проведени бяха тестове за антибактериалната активност срещу три Грам-положителни патогенни бактерии: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и Corynebacterium diphteriae. Сравнителен анализ на получените резултати с литературни данни за халкони с висока активност, показа че така избраните комбинации от заместители в ароматните ядра на синтезираните халкони не водят до повишаване на антибактериалната активност.

Графично резюме

Download summary Bulg. J. Chem. 1 (2012) 53-59

Ключови думи

, ,