Редакторски колектив

доц. д-р Милен Богданов (главен редактор),
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Васил Атанасов,
Военномедицинска академия, София

доц. д-р Даниела Бътовска,
Институт по органична химия с център по Фитохимия, БАН

гл. ас. д-р Яна Евстатиева,
Биологически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Анела Иванова,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

гл. ас. д-р Георги Йорданов,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

гл. ас. Стефка Калоянова (секретар),
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

гл. ас. д-р Меглена Къндинска (технически редактор),
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

ас. д-р Явор Митрев (предпечат),
Институт по органична химия с център по Фитохимия, БАН

гл. ас. д-р Диляна Николова,
Биологически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Диляна Панева,
Институт по полимери, БАН

доц. д-р Огнян Петров,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

Иван Свиняров (предпечат),
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

гл. ас. д-р Радомир Славчов,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Оля Стоилова,
Институт по полимери, БАН

доц. д-р Христо Чанев,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

Изпращане на ръкописи
E-mail:  submit@bjc.chimexpert.com