Кратки обзори

Синтез и биологична активност на 3-алкил и 3-алкенилзаместени изокумаринови производни

Иван Свиняров, Надежда Тодорова, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Настоящата статия представлява кратък обзор на методи за синтез на 3-алкил и 3-алкинилзаместени изокумарини и 3,4-дихидроизокумарини. Последователно са разгледани различни подходи за формиране на изокумариновата пръстенна система посредством метал катализирани реакции, орто-литииране, литииране в бензилово положение, кондензация между хомофталова киселина и киселинни хлориди, окисление на индан-1-они и др. Отделен акцент е поставен върху проявяваната от някои природни и синтетични представители биологична активност.

Графично резюмеGA-1310-IS

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 93-103

Ключови думи

, ,

Екстракционни процеси с йонни течности

Розалина Керемедчиева, Милен Богданов

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Уникалните свойства на йонните течности определят тяхното приложение като разтворители в различни процеси на разделяне. Те са използвани успешно за извличане на широка гама вещества (органични йони, неорганични йони, метални йони и органични съединения) от водни разтвори или растения посредством течно-течна или течно-твърда екстракция. С употребата на ЙТ се повишава ефективността на извличане на целевите съединения и се съкращава значително технологичното време на провеждане на съответния процес. Също така, се ограничава използването на токсични, пожароопасни и взривоопасни органични разтворители, като по този начин се създава възможност за затваряне на технологични цикли и реализиране на безотпадни технологии. Целта на настоящата обзорна статия е да се направи кратък преглед на публикуваната през последните години литература, свързана с използването на йонни течности в екстракционни процеси. Последователно са разгледани екстракцията на метални йони и природни съединения (алкалоиди, полифеноли и др.) от водни разтвори или от съответните природни източници.

Графично резюме

GA-BogdanovpdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 15-24

Ключови думи

, , , , ,

Синтез на 1,1-дизаместени тетрахидроизохинолини

Пламен Ангелов

Химически факултет, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, ул. Цар Асен № 24, 4000 Пловдив, България

Резюме:  Настоящата обзорна статия разглежда три основни подхода за синтез на 1,1-дизаместени тетрахидроизохинолини – С1-алкилиране на тетрахидоизохинолини, нуклеофилни присъединявания към иминиеви изохинолинови интермедиати и циклизации по Пикте-Шпенглер. Обхванати са литературни данни, публикувани до края на 2012-та година. Разгледаните синтези представляват интерес както от методологична гледна точка, така и поради биологичното действие на някои от целевите структури.

Графично резюме

Bulg. J. Chem. 1 (2012) 155-163

Ключови думи

, ,

Археометрия в Софийския Университет

Ивелин Кулев

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Представени са проведените в областта на археометрията изследвания в последните 6-7 години в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”. Това са изследвания на археологически находки от керамика, стъкло и метали. Същевременно е представен и учебният план на магистърската програма „археометрия”, която е съвместна между Факултета по химия и фармация и Катедрата по археология на Историческия факултет. В нея обаче участват още предтавители на Биологическия, Геолого-географския и Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. По този начин научната общественост се запознава с осъщественото в областта на образованието и изследванията в областта на археометрията както от началото на образователната дейност по магистърската програма по археометрия (учебната 2004-2005 г.) та до днес (учебната 2011/2012 г.), така и с изследователската дейност през последните години.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 115-122

Ключови думи

, ,

Акриламид в преработени храни

Валентина Л. Христова-Багдасарян, Жулиета А. Тишкова, Тери М. Врабчева

Национален център по обществено здраве и анализи, Бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов” 15, 1431 София, България

Резюме: Целта на настоящата работа е да се обобщят накратко източниците на акриламид за хората, причините за неговото формиране, токсикологичните проблеми, свързани с неговото възникване, разработените аналитични методи и диапазоните на установените нива на акриламид в различни хранителни продукти.

Акриламидът може да бъде промишлено произведен или да се образува в преработени храни, съдържащи скорбяла, като продукт от реакцията на Милърд между захарни молекули и аминокиселината, аспарагин. Експозиция на човека на акриламид може да възникне от външни източници и чрез диетата. Съдържанието на акриламид е значително в продукти, които редовно се консумират в значителни количества, като чипс, пържени картофи, хляб, зърнени закуски, бисквити, печено кафе и кафе-заместители. Разработени са редица аналитични методи, за да се получат надеждни количествени данни за съдържанието му в различните хранителни продукти. Кратък преглед на аналитичните методи е описан в тази статия. Има основно два подхода за анализ на акриламид в храните, въз основа на газова хроматография с масспектроскопия – GC-MS, със или без дериватизация или на течна хроматография с тандем маса спектроскопия (HPLC-MS-MS). Описани са различните етапи от подготовката и пречистването на пробите. В последно време са разработени нови методи за определяне на акриламид чрез използването на съвременни техники и с тяхна помощ се осигурява възможност да се анализират ниски количества – до 0,1 μg/кг. Развитието на аналитичните методи за акриламид дава възможност да се събере база данни от много държави за съдържанието му в различни групи продукти и да се извърши оценка на експозицията чрез диетата. Изследването на акриламид позволява да се направят препоръки за понижаване на нивото му в преработените храни.

Графично резюме 

Bulg. J. Chem. 1 (2012) 123-132

Ключови думи

, , , ,

Процесите на окислително фенолно свързване и алкалоидното многообразие в растенията от вида Thalictrum minus

Атанас Сиджимов

СУ „ Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164

Резюме: Настоящият обзор представлява обобщение на двадесетгодишни изследвания върху биосинтеза на изохинолинови алкалоиди в Thalictrum minus. На база получените резултати, и чрез прилагането на теорията на окислителното фенолно свързване е изградена биосинтетична хипотеза, която обяснява образуването на апорфино-бензилизохинолиновите, павиновите и изопавиновите алкалоиди в изследваното растение. С помощта на изотопно белязани с 14C и 3H предшественици са доказани всички етапи в биосинтезата на този клас съединения, като е показано, че алкалоидното многообразие в Thalictrum minus се дължи на окислителните процеси протичащи в него.

Графично резюме 

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 75-83

Ключови думи

, , , ,

Противотуморни аналози на комбретастатин А-4

Мариана Герова, Огнян Петров

Факултет по химия и фармация, СУ „ Св. Кл. Охридски”, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164 

Резюме: Комбретастатин А-4 (СА-4) е природен цис-стилбен, който се отличава с проста химична структура и много висока цитотоксична активност спрямо туморни клетки от различен произход. В настоящия обзор са разледани структурните модификации в молекулата на СА-4, водещи до получаването на нови биoактивни продукти с потенциално противотуморно действие.

Графично резюме     Bulg. J. Chem. 1 (2012) 85-94

Ключови думи

, , ,

Ефект на модифицирането на титанов диоксид върху фотокаталитичната му активност във видима светлина

Ася Божинова, Цецо Душкин

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: Настоящата обзорна статия разглежда основните принципи при сенсибилизирането и композитните материали на основата на титанов диоксид. Представени са някои от най-важните достижения на фотокатализата в това направление, определящото влияние на дадени изследвания за развитието на фотокатализата с титанов диоксид под действието на видима светлина и перспективите за бъдещи научни изследвания в областта.

Графично резюме

  Bulg. J. Chem. 1 (2012) 95-103

Ключови думи

, , , ,

Оралната течност – модерната алтернативна проба в токсикологичния анализ

В. Атанасов1,2

 1 СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация, Катедра аналитична химия, бул. „Дж. Баучер“ 1, София, 1164

2 Военномедицинска академия, Катедра Медицина на бедствените ситуации и токсикология, Токсикохимична лаборатория при Клиника по спешна токсикология, ул. „Г. Софийски“ 3, София, 1606

 Резюме: Оралната течност представлява тоталния течен секрет от устната кухина, който се използва за токсикологични изследвания, като алтернативна матрица на кръвта. Достъпността на биологичната проба, лесното пробовземане и концентрационната корелация на изследваните вещества с кръвната им концентрация, правят оралната течност предпочитана матрица при бързи скринингови изследвания. Настоящата работа има за цел да предостави основни данни за оралната течност като биологична проба в токсикологията, да представи най-често прилаганите тестове и аналитични системи за скринингов анализ на отделни контролирани вещества или групи, както и някои принципни съображения при токсикологичната интерпретация на получените резултати.

Графично резюме:

Download summaryBulg. J. Chem. 1 (2012) 43-52

Ключови думи

, ,