Статии

Адсорбция и разпределение на нейоногенни повърхностноактивни вещества на междуфазовата граница вода|масло

Николай А. Грозев, Теодора Г. Тошева, Иглика М. Димитрова, Радомир И. Славчов*

Катедра по физикохимия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме: Изследвани са процесите на адсорбция и разпределение между водна и маслена фаза на нейоногенни повърхностноактивни вещества – алкохоли и алкилполиетиленгликол етери (CnEm). Анализирани са литературни данни за мастни алкохоли. За повърхност вода|масло се установява, че моделът на Хелфанд, Фриш и Лебовиц (ХФЛ) е много удачен за интерпретация на наличните тензиометрични данни за алкохоли, при условие че обемният активитетен коефициент е коректно отчетен. Експериментално са определени адсорбционните изотерми на C12E8 на вода|масло, с вариация на маслената фаза (декан, хексадекан, децен), и са сравнени със изотермата на вода|въздух. Показано е, че поради обемистата хидрофилна група на C12E8 адсорбцията върху вода|въздух на тази молекула също се описва чудесно от модела на ХФЛ. Получените изотерми са използвани за определянето на коефициентите на разпределение на C12E8 между вода и различни масла по тензиометричния метод.

Графично резюме

GA-Slavchov

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 25-35

Ключови думи

, , , , ,

Моделиране на π-спрегнати анодни материали за приложение в органични фотоволтaични клетки

Росен Й. Монов

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме:  Изследванията върху фотоволтаичния ефект са започнати още през 1839 г от А. Бекерел. Век по-късно Чапин, Пиърсън и Фулър изобретяват силициевата клетка и оттогава фотоволтаиците търпят основно развитие. В наши дни силициевите клетки са широко разпространени, но за съжаление те притежават редица недостатъци – голяма маса, висока цена, крехкост. За разлика от неорганичните съединения, изграждащи фотоволтаичните клетки, органичните са по-евтини, по-леки, издръжливи на метеорологичните условия и не зависят от ъгъла на падане на слънчевата светлина. Поради тази причина в последните няколко години усилията на учените са насочени към откриването на подходящи органични компоненти, които да участват в изграждането на соларните клетки. Целта на изследването е квантово-химична оценка на приложимостта на серия от производни на p-тип полупроводника трифенилен (наричани за краткост Triphen-и) като абсорбиращ и електрон-донорен компонент в слънчеви клетки с конфигурация ITO/Triphen/C60/Al. В статията са разгледани единадесет органични съединения – електрон-донори, на които са изчислени енергиите на граничните молекулни орбитали и чийто електронен спектър е сравнен с фотонния поток от слънцето. Предложено е перспективно съединение, което най-добре отговаря на молекулните критерии за донорен материал в соларна клетка.

Графично резюме

  Bulg. J. Chem. 1 (2012) 165-171

Ключови думи

, , ,

Капилярни мостове

Борян Радоев, Пламен Петков

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме: Настоящата статия информира читателя за съвременното разбиране относно условията на съществуване на обекта капилярен мост (КМ). Сравнително подробно е  описан модел на КМ  (раздел 2), но методите за решение, резултатите, както  и тяхната интерпретация са далеч от изчерпателното изложение. В тази връзка е направена уговорката, че статията трябва да се схваща като начало на една поредица върху капилярни системи. Единствено по-подробен коментар е направен върху т. нар. тънки КМ. Освен геометричните параметри, е разгледан и динамичния баланс на тънките мостове. Показана е една инструктивна от експериментална гледна точка аналогия между кинетиката на изтъняване на капилярни мостове и пенните филми.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 133-142

Ключови думи

, , , ,

Защо чистата водна повърхност е отрицателно заредена

Радомир И. Славчов

Катедра по физикохимия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме:  В работата се извежда потенциал на взаимодействие на йон с нормалния диполен момент на повърхността на водата. Потенциалът е привличащ за отрицателните йони като OH, и отблъскващ за положителните. Съответната слаба адсорбция на OH често се цитира като причината за известния отрицателен заряд на чистата водна повърхност, и също има отношение към ефекта на Джоунс-Рей (слабо понижение на повърхностното напрежение на разредени електролитни разтвори). Потенциалът на взаимодействие йон-нормален повърхностен диполен момент води до необичайна структура на двойния слой – с профил на електростатичния потенциал exp(–z) вместо класическото exp(–z) от теорията на Гуи. Разгледани са някои физически следствия от съществуването на тази структура – адсорбция, повърхностно напрежение, електрокинетични ефекти. Демонстрирано е, че силите на взаимодействие на йони с нормалния диполен момент на повърхността действително водят до наблюдаеми последствия, но не решават напълно проблема с отрицателния потенциал на водата.

Графично резюме

  Bulg. J. Chem. 1 (2012) 105-113

Ключови думи

, , ,

Синтез на халкони и техни хетероциклени аналози с потенциална антибактериална активност

Александър Механджийски,1 Ива Цветкова,2 Христо Найденски,2 Даниела Бътовска1,*

 1 Институт по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София 1113, България.

2 Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, Българска академия на науките, . Акад. Г. Бончев, бл.26, София 1113, България.

Резюме: Посредством алдолна кондензация по Клайзен-Шмидт между заместени ацетофенони и ароматни алдехиди бе синтезирана серия от 12 разнообразно заместени халкона (1-12) с потенциална антибактериална активност. Получените съединения бяха подбрани да съдържат 4’-метоксифенилов, 4’-цианофенилов, 4’-хидроксифенилов или фенилов заместител като пръстен А и 4-хлорофенилов, 4-нитрофенилов, 4-цианофенилов, 3,4,5-триметоксифенилов (1-8) или индолов (9-12) заместител като пръстен В в халконовия скелет. Оценено бе влиянието на електронните ефекти върху добивите на целевите продукти. Установено бе, че наличието на протонодонорни заместители на 4-та позиция в ароматните ядра на изходните съединения благоприятства получаването на халкони във високи добиви (52-91 %). При реакция между 4-цианобензалдехид и 4-цианоацетофенон, вместо очаквания продукт с халконова структура, бе изолиран адукт на присъединяване по Михаел 13. Структурата на всички съединения беше доказана с помощта на спектрални методи (УВ, ИЧ, 1H и 13С ЯМР). Проведени бяха тестове за антибактериалната активност срещу три Грам-положителни патогенни бактерии: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и Corynebacterium diphteriae. Сравнителен анализ на получените резултати с литературни данни за халкони с висока активност, показа че така избраните комбинации от заместители в ароматните ядра на синтезираните халкони не водят до повишаване на антибактериалната активност.

Графично резюме

Download summary Bulg. J. Chem. 1 (2012) 53-59

Ключови думи

, ,