Нови книги

Обща химия

Obshta himiq-online-225Четвъртото преработено и допълнено издание на учебникът „Обща химия” с автор проф. Елена Киркова представя фундаменталните теории и общоприети концепции в химията и с тяхна помощ разкрива строежът на микро- и макросистемите. Разгледани са основите на химичната термодинамика и кинетика, същността и значението на окислително-редукционите процеси. Обяснени са различните видове физични методи, прилагани за изследване на неорганичните вещества. На базата на периодичната система са представени данни за различни физикохимични величини, а с помощта на периодичния закон са направени корелации между някои от тях. Подробно са изложени принципът на неопределеността, концепцията на Полинг за хибридизация на атомните орбитали, както и стереохимичната теория на Гилеспи за отблъскване на валентните електронни двойки.

Всяка глава е придружена от задачи, които служат за проверка на усвоените знания, формират у студентите умения за научно-творческо мислене, способност да анализират определен усвоен материал и да боравят с различни таблични данни. Посочена е допълнителна литература от обзори, монографии и статии, а в края на книгата са поместени именен и предметен указател.

Изданието е основен университетски курс, предназначен за студенти по химия и сродните й специалности.

Рефрактомeтрия на оптични полимери

refractometriq-onlineВ монографията „Рефрактометрия на оптични полимери” авторите обобщават резултатите от изследвания върху оптичните свойства на полимерите, представени в редица публикации у нас и в чужбина. Съдържанието на книгата е разпределено в шест глави, в които е представено оптикофизичното охарактеризиране на полимерни материали, предназначени за полимерна и хибридна оптика. Изследвани са основни полимери, запазени марки и нови материали. Представени са класическите и новите рефрактометрични методи, използвани за измерване на обемни полимери и полимерни филми, определянето на дисперсионните им и други оптични характеристики, както и влиянието на температурата. Извършен е сравнителен анализ с оптични стъкла и са предложени примери за оптичен дизайн на полимерна и хибридна оптика. Разгледани са микро и нанометрологията на полимерните материали. Предложени са методики за изследване на обемни и тънкослойни полимерни образци, филми и разтвори. Обоснована е метрологичната точност на резултатите, грешките и неопределеностите при провеждане на лабораторни измервания и обработката на експериментална информация.

Монографията е предназначена за квалифицирани читатели, метролози, специалисти в областта на физиката и химията на полимерите, оптичната метрология, както и за студенти и докторанти, които провеждат изследвания и експериментални измервания на оптични материали и среди.

Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията

HA-225-online

Аналитиците-мечтатели от много лаборатории по света биха искали въобще да работят с аналитични процедури без привеждане в разтвор на твърдите проби, без разделяне на аналитите от пречещи компоненти и с помощта на директни методи, без предварително концентриране на микро- (нано-, пико- ) определяемите компоненти. За съжаление, реалностите в съвременната аналитична химия и в практиката на хилядите изпитвателни лаборатории по света демонстрират необходимостта от разтваряне, разделяне и концентриране с оглед решаване на многобройните аналитични задачи и преодоляване на проблеми, свързани с матрични ефекти, недостатъчна селективност и/или чувствителност, калибриране, контрол на качеството, технически и финансови съображения при химичните анализи и т.н. Поради всичко това, преработеното издание на учебника на проф. Александров беше необходимо и дългоочаквано, тъй като от публикуването на първото издание изминаха вече 18 години (Ст. Александров, Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в аналитичната химия, Народна култура, С., 1995, 239 с., ISBN 954-04-0103-8).

Учебникът е структуриран в две основни части и 19 приложения. В Първата част (46 стр.) са разгледани основните методи за разтваряне на проби с течни разтворители (вода, киселини, хидроксиди, водороден пероксид и др. и техни смеси); стапяне или спичане; йонообменни смоли; комлексообразуващи реактиви; електрохимични методи и др.). Във Втората част (130 стр.) са разгледани методите за разделяне и концентриране чрез утаяване, съутаяване, кристализация, зонно стапяне, сорбция, йонен обмен, хроматография, екстракция, дестилация, сублимация, флотация, купелуване и електрохимични методи и др. Във второто издание са включени някои нови теми като екстракция при температура на коагулация (‘cloud point extraction’), 24 „Примерни методики за разтваряне на някои реални обекти или за извличане и концентриране на някои компоненти” (9 стр.), както и допълнителни, по-качествени фигури.

Учебникът съдържа 33 фигури, 5 схеми, 5 таблици, 131 уравнения, библиография от 12 заглавия (10 на кирилица и 2 на латиница), 19 приложения и 6 кратки раздела с 24 „Примерни методики”. Той отговаря в най-голяма степен на програмата на създадения от проф. Александров университетски курс „Методи за разделяне и концентриране”, но може да бъде полезен при обучение на студенти от бакалавърските и магистърски програми, специализиращи в областта на аналитичната химия, инструменталните методи, екохимията, охарактеризиране на нови материали и др. Учебникът съдържа голям брой примери и справочен материал с методичен характер, което го прави полезна книга за всяка една изпитвателна лаборатория в областта на химичните анализи с инструментални методи. Би могло да се препоръча при едно следващо издание да се обнови използваната литература и да включи материал или заключителен раздел, посветен на по-модерните подходи за интензификация на въздействието върху пробите (UV, микровълни, ултразвук, налягане, катализатори, високотемпературно стапяне, ензимно разлагане, алкално солюбилизиране и др.); специфични подходи за ‘по-меки’ третирания при определяне на органични компоненти и (химични) видове и форми на елементите при т.н. специационен анализ и при хроматографските методи и органичния анализ; миниатюризация и автоматизация, включитено с подходите на поточния, поточно-инжекционния и микроанализа.

Химия на елементите и техните съединения

08-onlineНастоящото четвърто издание на учебника “Химия на елементите и техните съединения”, допълнено и преработено от автора проф. Елена Киркова, започва с общ преглед на произхода, разпространението и класификацията на химичните елементи. Разгледани са всички неорганични прости и сложни вещества – от водорода до трансурановите елементи, чиито свойства са обяснени на базата на съвременните физикохимични методи, химичната термодинамика и квантово-механичната теория за строежа на веществата.

Материалът е структуриран въз основа на съвременната класификация на химичните елементи по групи с изключение на водорода, които е разгледан отделно заедно с неговите съединения. Направени са обзорни прегледи за s-, p-, d- и f-елементите и са сравнени някои от техните свойства. Отразени са приложните аспекти на неорганичната химия, свързани с промишленото производство, енергийните източници, получаването на нови материали и производството на особено чисти вещества. Акцентира се върху дискусионните химични и екологични проблеми като замърсяването на околната среда, киселинните дъждове, парниковия ефект и др. Накратко са споменати биологичното значение и токсичното действие на отделни химични елементи. В края на книгата са поместени полезни литературни източници по темата, азбучен и предметен показалец.

Учебникът е предназначен както за студентите от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”, така и за сродни специалности в други университети, за преподаватели в средните училища и специалисти в областта на неорганичната химия.

Материалознание и технология на материалите

materialoznanie-225-online

Настоящото трето издание на учебника “Материалознание и технология на материалите” е допълнено и преработено от авторите Татяна Авджиева и Константин Стаевски, които базират своите изследвания на опита на водещи специалисти в областта на материалознанието. В монографията са обхванати теоретични въпроси, свързани със структурата, характеристиките и приложението на различните видове технически сплави и материали с техните специфични свойства. Изяснени са възможностите на различните технологични методи и процеси за формообразуване като обработване на материалите чрез леене, пластична деформация, заваряване, електрохимични и електрофизични процеси, както и технологични методи за преработване на полимерни материали. Разгледан е кристалния строеж на металите, въздействието на процесите кристализация и облъчване върху структурата и свойствата на материалите, както и възможностите за влияние върху тях в процеса на изработване на различни изделия. Особено внимание е отделено на въздействието на термичната обработка върху получаването на структури с различен състав и респективно различни свойства при обработването на един и същ материал.

Включените контролни въпроси и задачи имат за цел по-ефективното усвояване на учебния материал и придобиването на умения за компетентна оценка на лабораторни изпитания, извършване на оптимален избор на материали при изработването на различни физико-технически изделия и препоръчване на подходящи методи за обработване. В края на монографията са поместени няколко приложения с полезни данни за различни материали.

Учебникът е полезен, както за студентите от Физическия факултет на СУ “Кл. Охридски”, така и за други специалности на висшите учебни заведения, в които се изучава материалознание и сродни дисциплини.

Античното лечебно изкуство според De Medicina на Авъл Корнелий Целз

Antichoto lechebno izkustvo-225-on line

В своята монография „Античното лечебно изкуство“ Ирена Станкова прави подробен анализ на трактата „За медицината“ на Авъл Корнелий Целз. Изследването започва с исторически бележки за развитието на гръцката и римската медицинска история до 30-те години на I в. сл. Хр. Следват избрани откъси  от римски автори, проследяващи живота на Целз. Накратко е представено съдържанието на осемте книги от трактата, проследява се тогавашната  анатомична, клинична и фармацевтична терминология. Описани са основните видове заболявания, физикални терапии, хирургически лечения и използваните лекарствени форми. Анализиран е езикът и стилът на Корнелий Целз, фразеологичните единици, метафорите, сравненията, метонимиите, отглаголните и деминутивните съществителни имена, използвани в текста. Дадени са примери за стиловите характеристики на произведението, фигурите на речта и моделите за експресивност на изказа. В края на изследването е поместен специализиран терминологичен речник, придружен с обяснения и примери.

Монографията представлява интерес за лекари, преподаватели и студенти по медицина и сродните й специалности.

Фитотерапия на онкологичните заболявания

Phytoterapy-online

“Фитотерапия на онкологичните заболявания” е първият том от поредицата “Съкровищница на българската народна медицина” с автор Васил Канисков. Изданието е структурирано въз основа на международната класификация на болестите (МКБ-10) и включва подробен списък на всички злокачествени и доброкачествени новообразувания. Всеки раздел съдържа общи сведения и симптоматика на група или отделно заболяване, ирисова диагноза, списък на билки и билкови продукти с конкретни съвети за тяхното приложение и препоръчителен хранителен режим. Подробно са представени утвърдени фитотерапевтични средства и съвместното им прилагане с методите на съвременната медицина като химиотерапия, лъчелечение, оперативни интервенции, хормонална терапия и др. Основната цел на книгата е да очертае, разработи и приложи практически методи за бързо диагностициране, прецизна локализация и природолечение на онкологичните заболявания.

Органичен синтез – Сборник задачи и отговори

Книгата “Органичен синтез – Сборник задачи и отговори” на проф. Александър Добрев следва тематично материала,  изложен в двутомния учебник по органичен синтез на същия автор. Включените в сборника задачи са обособени в няколко раздела, всеки от които започва с кратко методично указание върху основните понятия, проблеми и теоретични постановки. С цел по-успешното усвояване на учебния материал в текста са използвани съвременни методи и стратегии като ретросинтетичен анализ, хемоселективност, региоселективност, стереохимичен контрол и защита на функционални групи. Задачите са изградени върху конкретни примери с кратък анализ на проблема и насоки към търсене на правилното решение. В края на всеки раздел освен отговори на включените задачи са посочени ретросинтетичният анализ, възоснова на който е предложена препоръчителна реакционна схема за получаване на целевото съединение и причините, на базата на които е направен подборът измежду няколко възможни реакционни схеми.

Основната цел на сборника е да се стимулира самостоятелната работа на студентите чрез придобиване на умения за точен анализ на поставената задача, правилен избор на необходимите за дадена реакция реагенти, прилагане на ретросинтетичен анализ и овладяване на съвременните методи за синтез на органични съединения с предварително задададена структура, които съдържат определени функционални групи и притежават специфични свойства.

Сборникът може да се използва, както при усвояването на учебния материал по органична химия за студенти от горните курсове, така и при подготвяне на докторантски изпити.

Археометрия

В основа на книгата „Археометрия“ са лекциите, които автора проф. Ивелин Кулев започва да чете преди повече от 20 години в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и водените от него курсове в различни немски университети. В изданието последователно и обширно са изложени физическите основи на химичните и физичните методи, прилагани в археометричните изследвания за локализация на  археологическите паметници и определяне абсолютната възраст на археологическите находки. Посочени са какъв вид изследвания на археологическите материали могат да бъдат провеждани с помощта на различните методи за проучване на състава и структурата на веществата. Включени са коментари на възможностите и ограниченията, които притежава всеки метод, посочени са археологическите обекти, за които отделните методи дават най-добри резултати. Отделено е внимание на математическата обработка на данните от измерванията, разгледани са различните техники и принципи за консервация и реставрация на археологическите находки. Отразени са и резултати от изследвания на автора, проведени съвместно с български и чуждестранни научни колективи. Изданието е подходящо, както за археолози и музейни работници, така и за специалисти в областта на химията, физиката, геологията и биологията.

Метрология и измервателна техника

Справочникът “Метрология и измервателна техника“ е разделен в три тома под общата редакция на проф. Христо Радев. В книгата са отразени  съвременните подходи към измерването в съответствие с последното издание на Международния речник по метрология (VIM3), както и актуалната национална и международна нормативна база. В настоящият трети том съдържанието е разпределено в осем глави, в които се разглеждат методите и средствата за измерване на време, честота, температура и топлинни величини, видовете безразрушителен контрол, измервателните средства и системи с повишена метрологична надежност. Особено внимание е отделено на аналитичните, светлинните и измерванията, свързани с йонизиращите лъчения. В изданието са представени и такива перспективни направления като нано и квантова метрология. В края на книгата под формата на приложение са дадени българо-английски и англо-български речници на основните метрологични термини, използвани в съответните глави, както и указател на фирмите, чийто предмет на дейност са измерванията, изпитванията и осигуряване качеството на продукцията. Справочникът е предназначен за широк кръг читатели и по-специално за специалисти от държавните институции, различните сфери на промишлеността и икономиката, студенти, докторанти, специализанти и научни работници, които използват измервания в своята дейност.

Сборник задачи по органична химия

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 4

Сборникът от задачи по органична химия е съ­ставен въз основа на дългогодишния опит на преподаватели от Кате­дра­та по органична химия на Химическия факултет при СУ “Св. Кл. Охрид­ски”. Той има за основна цел да подпомогне студентите при тяхната са­мо­­стоя­тел­на работа за усвояването на учебния материал, преподаван в основ­ния курс по “Органична химия”. Зада­чи­те са обединени в няколко раздела, като част от тях са свър­зани със съвре­мен­ните кван­тово-химични представи за химични­те връз­ки в орга­нич­ните съе­ди­не­ния, основните типове изо­ме­рия и стерео­хи­мич­­ните представи за разполо­же­нието на изграждащите ги атоми в про­странството. В раздели­те, посве­тени на основните класове ор­га­нични съе­ди­не­ния, задачи­те са свързани със специфични осо­бе­ности на строежа на да­дения тип съеди­не­ния, с об­ра­зуването на техните названия и въз­мож­ността за съществуване при тях на явлението изо­мерия.