Начало

В Българско списание за химия се публикуват научно-изследователски статии в сферата на химията и химичните технологии – органична и биоoрганична химия, аналитична и неорганична химия, био- и фармацевтична химия, теоретична химия и спектроскопия, теоретична и приложна физикохимия, материалознание, агрохимия и др.

Публикуването на статии в Българско списание за химия е напълно безплатно, а четенето им е възможно, след изтегляне на съответните PDF файлове от Интернет страницата на списанието или след закупуване на книжната версия.

Българско списание за химия се издава със съдействието на Фондация за устойчиво развитие на химията в България и излиза в on-line версия (ISSN 1314-6017) и като печатно издание (ISSN 1314-5894). Успешно преминалите процеса на рецензиране и приети за печат ръкописи се публикуват незабавно на Интернет страницата на списанието, а печатната книжка излиза четири пъти годишно. Независимо от това, номерата на страниците в двете версии съвпадат напълно и съответните статии могат да бъдат цитирани в други научни трудове.

За публикуване в Българско списание за химия се приемат пълнотекстови или кратки обзорни и изследователски статии, мнения, доклади, отчети по проекти, лекции по химия, прегледи на книги и писма до редакцията. Публикуването става възможно след анонимно рецензиране на подадените в редакцията ръкописи, като съдържанието им не трябва да е публикувано или разглеждано за публикуване в друго научно списание към момента на подаването на ръкописа в редакцията.

За повече информация вж. инструкции за публикуване

Адрес на редакцията

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”
бул. “Джеймс Баучър”1, София 1164, България