Обща химия

Obshta himiq-online-225Четвъртото преработено и допълнено издание на учебникът „Обща химия” с автор проф. Елена Киркова представя фундаменталните теории и общоприети концепции в химията и с тяхна помощ разкрива строежът на микро- и макросистемите. Разгледани са основите на химичната термодинамика и кинетика, същността и значението на окислително-редукционите процеси. Обяснени са различните видове физични методи, прилагани за изследване на неорганичните вещества. На базата на периодичната система са представени данни за различни физикохимични величини, а с помощта на периодичния закон са направени корелации между някои от тях. Подробно са изложени принципът на неопределеността, концепцията на Полинг за хибридизация на атомните орбитали, както и стереохимичната теория на Гилеспи за отблъскване на валентните електронни двойки.

Всяка глава е придружена от задачи, които служат за проверка на усвоените знания, формират у студентите умения за научно-творческо мислене, способност да анализират определен усвоен материал и да боравят с различни таблични данни. Посочена е допълнителна литература от обзори, монографии и статии, а в края на книгата са поместени именен и предметен указател.

Изданието е основен университетски курс, предназначен за студенти по химия и сродните й специалности.