Рефрактомeтрия на оптични полимери

refractometriq-onlineВ монографията „Рефрактометрия на оптични полимери” авторите обобщават резултатите от изследвания върху оптичните свойства на полимерите, представени в редица публикации у нас и в чужбина. Съдържанието на книгата е разпределено в шест глави, в които е представено оптикофизичното охарактеризиране на полимерни материали, предназначени за полимерна и хибридна оптика. Изследвани са основни полимери, запазени марки и нови материали. Представени са класическите и новите рефрактометрични методи, използвани за измерване на обемни полимери и полимерни филми, определянето на дисперсионните им и други оптични характеристики, както и влиянието на температурата. Извършен е сравнителен анализ с оптични стъкла и са предложени примери за оптичен дизайн на полимерна и хибридна оптика. Разгледани са микро и нанометрологията на полимерните материали. Предложени са методики за изследване на обемни и тънкослойни полимерни образци, филми и разтвори. Обоснована е метрологичната точност на резултатите, грешките и неопределеностите при провеждане на лабораторни измервания и обработката на експериментална информация.

Монографията е предназначена за квалифицирани читатели, метролози, специалисти в областта на физиката и химията на полимерите, оптичната метрология, както и за студенти и докторанти, които провеждат изследвания и експериментални измервания на оптични материали и среди.