Профил на токсични елементи в български медицински растения

Екип от български учени разработи и публикува профили за съдържанието на токсични метали в избрани български медицински растения, използвани при получаването на различни продукти, сред които и стандартизирани екстракти. Посредством атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма е анализирано съдържанието на Fe,Ni, Mn, Cr, Co, Cd, Cu, Zn и Pb в растенията и съответните им почви. Проведеният скрийнинг също има за цел сравняването на способността за акумилиране на метални йони в папрати и семенни растения, както и установяването на корелации между съдържанието на метали в растенията и техните почви. Обобщените резултати показват, че съдържанието на токсични метали варира в широк диапазон, в зависимост от географския регион. Концетрациите на Fe и Ni са по-високи, докато тези на Cu, Zn и Pb са близки до средните стойности. Най-високите концентрации за почти всички елементи са измерени в два вида Тeucrium, аспецифични разлики в акумулирането на метали между папрати и семенни растения не се наблюдават. Изследваните видове не са хиперакумулатори, но могат да акумулират токсични елементи, превишавайки допустимите нива в някои случаи. Получените резултати показват, че контролът на качеството на медицински растения и билкови материали използвани в традиционната медицина и фармацията е важен момент при защита от натравяне и рискове за здравето на потребителя.

Оригинална статия: D. Pavlova, I. Karadjova, Toxic Element Profiles in Selected Medicinal Plants Growing on Serpentines in Bulgaria. Biol. Trace Elem. Res.156 (2013) 288-297.