Екстракция на млечна киселина с йонни течности

Екип от български учени синтезира хидрофобни (несмесваеми с вода) йонни течности (ЙТ) и разработи методика за изолиране на млечна киселина (МК) от водни разтвори. При проведените проучвания е оценено влиянието на вида на ЙТ, pH на средата, както и на различни добавки (неорганични соли или алкохоли) върху екстракционната ефективност както за правата, така и за обратната екстракция. В резултат от проведените изследвания са намерени оптимални условия за екстракция на МК с добиви над 95%. Това представлява най-високата екстракционна ефективност за подобни системи описана към момента в литературата.

Млечната киселина представлява ключова суровина за синтез на полимлечна киселина – основен компонент при производството на биоразградими полимери. Към момента, близо 90% от необходимата МК се добива от т. нар. възобновими източници, посредством микробна ферментация на въглехидрати, но нарастващите изисквания на пазара поставят постоянно нови предизвикателства пред учените за създаването на по-евтини и ефективни методи за изолиране на продуцираната МК. В резултат от многогодишни изследвания е установено, че най-ефективния подход за извличане на МК от ферментационните среди е посредством реактивна течно-течна екстракция с използването на смеси от органичнини разтворители и третични амини, но това е в разрез с широко възприетите принципи на зелената химия, според които употребата на вредни за околната среда и човека химикали трядва да се минимизира.

Оригинална статия: K. Tonova, I. Svinyarov, M.G. Bogdanov, Hydophobic 3-alky-1-methyllimidazolium saccharinates as extractants for L-lactic acid recovery, Sep. Purif. Technol. 125 (2014) 239-246.