Нова колоидна формулировка на противораковия агент епирубицин

Екип от български учени от Факултета по химия и фармация към СУ създаде нова колоидна формулировка на противораковия агент епирубицин на основата на наночастици от поли(стирен-съ-малеинова киселина), PSMA. От научната литература са известни мицеларни наноформулировки на антрациклини на базата на подобни полимери, които са показали изключително висока ефективност при третиране на солидни тумори и понижаване на системната токсичност на натоварените в тези мицели лекарства. Съществен недостатък на тези мицеларни форми обаче е сложната процедура по тяхното получаване и пречистване, както и липсата на практическа възможност да се получават мицеларни наноструктури с желан размер. Авторите от Факултета по химия и фармация решават тези проблеми чрез приготвяне на наночастици от PSMA чрез нанопреципитация, която позволява лесно контролиране на размера на наночастиците в широк диапазон от размери (от 100 до 350 nm), а натоврването с епирубицин се осъществява чрез сорбция. Изследването е фокусирано върху физикохимичните аспекти на получаването и охарактеризирането на наночастиците и включва резултати от изучаване на ефектите на полимерната концентрация и състава на преципитационната среда върху размера и зета-потенциала на наночастиците, изследване на флуоресцентните свойства на епирубицина преди и след натоварване в наночастиците, скоростта на лекарствено освобождаване, ефекта на присъствието на албумин върху зета-потенциала на частиците и др.

Оригинална статия: N. Angelova, G.Yordanov, Nanoparticles of poly(styrene-co-maleic acid) as colloidal carriers for the anticancer drug epirubicin, Colloids and Surfaces A, 452 (2014) 73-81.