Нива на хром в еритроцити, урина и нокти – информативна стойност и приложимост като биомаркери за експозиция

Росица Б. Георгиева1,*, Димитър Л. Цалев2

1 Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, 1431 София, България; 2 Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: В работната среда хромът се среща под формата на различни хромни сплави и съединения – най-често Cr(VI) и Cr(III), които се различават значително по своята токсичност. Валидирани аналитични процедури за определяне на хром в еритроцити (Cr-E), нокти (Cr-N) и урина (Cr-U) са приложени при биологичен мониторинг за оценка на експозицията; изследвани са 151 лица, 50 контролни и 101 работници от производствата на специални стомани, минерални пигменти и хромиране на детайли. Установените средни нива при контролни групи за Cr-U са в диапазона 0.3-0.9 μg/l, за Cr-E 1.4-2.5 μg/l Er, Cr-N 0.8-1.4 μg/g. Не са констатирани промени в изследваните показатели при концентрации на хром във въздуха (Cr-А) под и около 0.02 mg/m3. При по-високи експозиции (Cr-А 0.1 mg/m3-0.48 mg/m3) средногруповите нива на Cr-U достигат до 5.7-18.2 μg/l, Cr-E 7.2-26.6 μg/l Er, Cr-N 7.2-27.1 μg/g и са статистически достоверно повишени спрямо контролните групи. Cr-E, Cr-N и Cr-U могат да се прилагат като биомаркери за оценка на експозицията на хром: Повишеният Cr-U свидетелства за увеличено постъпване и екскреция без преки указания за възможно увреждане; повишените нива на Cr-E и Cr-N могат да се тълкуват като белег за повишен здравен риск.

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 21-31

Ключови думи

, , , ,