Нов сорбент за екстракция и определяне на ниски количества Au, Pd и Pt в природни и геологически проби

Екип от български учени синтезира цистеин-модифициран силикагел с потенциално приложение като адсорбент за преконцентрация и разделяне на благородни метали. Новият материал е приложен успешно за ефективното и селективно преконцентриране на следи от Au(III), Pd(II), Pt(II) и Pt(IV) в речни и морски води, почви и геологически проби. Резултатите от проведените изследвания показват много висока селективност на сорбента по отношение на благородните метали – 93-97% адсорбция – докато често срещани метали като Cu, Fe, Mn и Zn притежават незначителна такава (около 2%). Друго предимство на новосинтезирания силикагел са неговите висока механична и химична стабилност. Това позволява многократната му употреба, като е установено, че адсорбционната му способност и селективност не се променят дори и след 500 цикъла на сорбция и десорбция.

Направената разработка е от голяма степен на важност, тъй като прилаганите към момента методи за директно определяне на благородни метали в различни проби често притежават редица недостатъци, водещи до неубедителни резултати.

Оригинална статия: E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Column solid phase extraction and determination of ultra-trace Au, Pd and Pt in environmental and geological samples, Microchem. J. 101 (2012) pp 59–64.