Нов метод за синтез на полупроводникови наночастици от цинков сулфид

Учени от Факултета по химия и фармация на СУ разработиха подобрена процедура за ефективен синтез на полупроводникови наночастици от цинков сулфид във водни дисперсии при стайна температура. Наночастиците са с размери около 2.2 нанометра и са стабилизирани във водна дисперсия чрез повърхностна модификация с тиогликолова киселина. Изследването цели да хвърли нова светлина върху механизма на образуването на полупроводникови наночастици във водна среда и изясняване на факторите влияещи върху процеса. Наблюдавани са процеси на фокусиране на разпределението по размери и последващо оствалдово зреене при нанокристалите, каквито са наблюдавани и при високотемпературните синтези на полупроводникови наночастици в органични разтворители, подсказващи наличие на общи моменти в механизмите на образуване на нанокристалите в различни среди. Установена е полуемпирична зависимост, чрез която средният размер на наночастиците може да бъде изчислен от ултравиолетовия абсорбционен спектър на наночастичковите дисперсии. Очаква се получените резултати да са полезни за изследователите в областта на синтеза и охарактеризирането на полупроводникови наночастици.

Оригинална статия: B. Bochev, G. Yordanov, Room temperature synthesis of thioglycolate-coated zinc sulfide (ZnS) nanoparticles in aqueous medium and their physicochemical characterization, Colloids Surf., A 441 (2014) pp 84–90.