Определяне и статистическа интерпретация на съдържанието на тежки метали в миди и охлюви от Черно море

Павлина Симеонова*1, Данаил Симеонов2, Любомир Спасов3 и Васил Симеонов4

1Лаборатория по Физика на Околната Среда, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, Цариградско шосе 72, 1784 София, България; 2Институт по обща и неорганична Химия, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 3Институт по катализ, БАН,  Акад. Г. Бончев, Бл. 11, 1113 София, България; 4Лаборатория по Хемометрия и Екометрия, Катедра по Аналитична Химия, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164 София, Дж. Баучер 1 България

Резюме: Определени са концентрациите на кадмий и цинк в тъкани от миди (Mytilus galloprovincialis) от района на Варненския залив, Черно море чрез атомноабсорбционна спектроскопия. Пробовземането е месечно за период от 12 месеца за три пробоземателни станции във Варненския залив. Не са забелязани повишени концентрационни нива и за двата метала в сравнение с критичните стойности на Националната Агенция по околна среда. Резултатите от мониторинга дават възможност за оценка на качеството на морската среда по отношение на мястото и сезона на пробовземане. Предложената аналитична процедура бе приложена за анализ на няколко тежки метала в меки тъкани и черупки на охлюви и бентосни организми от същия регион. Приложеният допълнително кластерен анализ показа, че акумулирането на тежки метали, демонстрирано чрез формирането на кластери, е различно при черупките в сравнение с това при меки тъкани. Резултатите от кластерния анализ бяха допълнени с корелационен и регресионен анализ, които показаха, че акумулирането от различни тъкани е зависимо от типа тъкан. Общият статистически анализ показа и способността на охлювите и мидите да служат като биомонитори за тежки метали.

Графично резюме

VSimeonov GApdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 105-114

Ключови думи

, , , , ,