Приложение на многовариационната статистика при оценка на параметри на аналитични методики за целите на зелената аналитична химия

Международен екип с българско участие проведе изследване върху употребата на многовариационен статистически анализ на данни, получени от метрологични, технологични и оценяващи “зелеността” на процедурите параметри на 43 аналитични методики за определяне на алдрин (много често анализиран органичен компонент) във водни проби. Променливите (параметрите), избрани в изследването, са: метрологични (откриваем минимум, добив, относително стандартно отклонение); описващи “зелеността” на процедурата (количество използван разтворител, количество генериран отпадък) и общи методични параметри (обем на пробата, време за анализ, инжекционен обем), както и скали за оценка на «зеленост» като обща скала (NEMI) и екоскала.

Резултатите от изследването показват, че аналитичните методики се групират в три кластера. Първият кластер съдържа “незелени” методики, а другите два – методики, които не използват разтворители. Скалите за “зеленост” са добре корелирани, което доказва подобието им при оценка. Техниката на самоорганизиращите се карти не показва особени предимства за лесно и бързо разделяне на аналитичните методики с оглед на тяхната “зеленост”. Като цяло многовариационният статистически подход осигурява полезна информация за групирането на аналитичните методики с оглед на тяхната “зеленост”, както и за взаимните връзки между изследваните параметри в отделните кластери.

Оригинална статия: M. Tobiszewski, S. Tsakovski, V. Simeonov, J. Namiesnik, Application of multivariate statistics in assessment of green analytical chemistry parameters of analytical methodologies, Green Chem., 15 (2013) pp. 1615–1623.