Полицвитерионни съполимерни наночастици като преностели на лекарства

Екип от български учени от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ и Фармацевтичния Факултет към МУ-София синтезира  нови полимерни  наночастици като потенциални лекарствени преносители. Синтезът е осъществен посредством радикалова съполимеризация на винил ацетат (VA) и диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропансулфонат (DMAPS) във вода. Установено е, че промяната на съотношението между мономерите влияе върху процеса на съполимеризацията, размера и структурата на получените наночастици. Важни характеристики като формата, средният диаметър и разпределението на размера на получените съполимерни наночастици са определени посредством атомно силова микроскопия (AFM), динамично разсейване на светлината (DLS) и измервания на ζ-потенциала. Установено е, че наночастици със ζ-потенциал по-висок от +25 mV и по-малък от -25 mV имат висока степен на стабилност. За първи път са направени изображения с AFM на съполимерни наночастици, които показват уникалната самоорганизация на дипол-диполните клъстери на DMAPS. Резултатите получени от проведените изследвания определят потенциалното приложение на синтезираните съполимери като преносители на различни лекарствени средства.

Оригинална статия: B. Kostova, E. Kamenska, G. Momekov, D. Rachev, G. Georgiev, K. Balashev, Synthesis and characterization of novel drug delivery nanoparticles based on polyzwitterionic copolymers, Eur. Polym. J. 49 (2013) pp. 637–645.